Användarvillkor

BETSOL Användarvillkor och mjukvara slutanvändaravtal

VIKTIG: LÄS VÄNLIGA VILLKOREN OCH VILLKORNA FÖR DENNA AVTAL (”AVTAL”) noggrant innan du använder programvaran (som definieras nedan). BETSOL, LLC, VILL ATT LICENSIERA PROGRAMVARAN TILL DIG SOM INDIVIDUELT, FÖRETAGET ELLER DEN RÄTTSLIGA ENHETEN SOM SKA ANVÄNDA PROGRAMVARAN (HÄR NÄRFÖRANDE HÄR ”DU” ELLER ”DIN”) ENDAST PÅ VILLKORET ATT DU accepterar ALLA VILLKORNA I DENNA AVTAL. DETTA ÄR EN RÄTTSLIG OCH TILLSÄTTANDE KONTRAKT MELLAN DIG OCH BETSOL. Genom att ladda ner och installera mjukvaran, klicka på "Jag håller med" ELLER "JA" -KNAPPEN ELLER ANNATERAR TILLSTÅND ELEKTRONISK, ELLER LASTAR IN PROGRAMVARAN, accepterar du villkoren och villkoren i denna överenskommelse, och den datum du godkänner villkoren och villkoren ÄR DET "EFFEKTIVA DATUM." OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOR OCH VILLKOR, KLICKA PÅ "AVBRYT" ELLER "NEJ" ELLER "STÄNG WINDOW" -KNAPP ELLER ANNATERA AVSLUTNING, ANVÄND INGEN LÄGRE ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN OCH KONTAKTA BETSOL KUNDSTJÄNST, ANVÄND KONTAKTDETALJERNA AVSNITT 12 I DENNA AVTAL, FÖR INFORMATION OM HUR DU FÅR ÅTERBETALNING AV PENGARNA DIG BETALAT FÖR PROGRAMVARAN (MINDRA FRAKT, HANTERING OCH ALLA GÄLLANDE SKATTER UTOM BEFATTAD STATER OCH LÄNDER SOM ÄR ÅTERFÖRSÄLJS, HANTERING OCH SKATTER)

Rebit-programvaran (inklusive alla tillhörande funktioner och tjänster) och programvarudokumentation (inklusive eventuell produktförpackning) (”Dokumentationen”), som åtföljer detta avtal (kollektivt ”Programvaran”) tillhör BETSOL [BETSOL, LLC]. (“BETSOL”) eller dess licensgivare och är skyddad av upphovsrätten. BETSOL är villig att ge dig en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar licens för att använda programvaran, med förbehåll för att du accepterar och samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal.

1. Licensbidrag och begränsningar.

1.1 Allmänt. Programvaran är licensierad, inte såld, enligt villkoren i detta avtal och BETSOL förbehåller sig alla andra rättigheter i programvaran som inte uttryckligen beviljas dig. BETSOL och dess licensgivare äger själva programvaran och all immateriell egendom i programvaran.

1.2 Programvarufunktion och innehållsuppdateringar. Du har rätt att få nya funktioner till programvaran eftersom BETSOL, efter eget gottfinnande, gör sådana funktioner tillgängliga med programvaran. BETSOL får, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, lägga till, ändra eller ta bort funktioner från programvaran när som helst. Villkoren i detta avtal kommer att gälla alla mjukvaruuppgraderingar, uppdateringar eller bugfixar som tillhandahålls av BETSOL som ersätter eller kompletterar programvaran, såvida inte en sådan uppgradering åtföljs av en separat licens, i vilket fall villkoren för den licensen kommer att gälla.

1.3 Rebit-konto. Ett nuvarande Rebit-konto (“Rebit-konto”) krävs för att aktivera din programvara och för att komma åt och använda onlinebackupfunktionen. Om du inte har ett Rebit-konto måste du slutföra den tillämpliga registreringsprocessen för att skapa ett Rebit-konto. Du är helt ansvarig för att upprätthålla sekretess för ditt Rebit-kontolösenord.

1.4 Licens för engångsbruk. Om du köpte en licens för engångsbruk, ger BETSOL dig, med förbehåll för villkoren i detta avtal, en personlig, begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar licens för att installera, använda och köra en kopia av programvaran på inte mer än en dator, arbetsstation, bärbar dator eller annan enhet (“Workstation”), enbart i körbar form och enbart för att skapa säkerhetskopior av hårddiskar direkt anslutna till arbetsstationen. En licens för engångsbruk för programvaran får inte delas eller användas samtidigt på en annan arbetsstation.

1.5 Ersättningsstationer. Licensrättigheterna som beviljas enligt detta avtal är begränsade till den eller de arbetsstationer där du först installerar programvaran. Om du byter ut eller uppgraderar din arbetsstation kan du överföra programvaran till den ersättande arbetsstationen. Efter en sådan överföring måste du ta bort programvaran helt från arbetsstationen som ersätts. Om du vill utöka antalet installationer av programvaran kan du köpa ytterligare licenser från BETSOL. Eventuella ytterligare licenser kommer att omfattas av villkoren i detta avtal.

1.6 Begränsningar. Med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet enligt detta avtal kommer du inte och tillåter någon tredje part att: (a) kopiera programvaran eller dokumentationen som åtföljer programvaran (utom för en kopia för säkerhetskopiering och katastrofåterställning eller som beskrivs i dokumentationen ); (b) modifiera, översätta, anpassa, ändra eller skapa derivatverk från programvaran; (c) slå samman programvaran med annan programvara eller dokumentation; (d) omvänd ingenjör, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka härleda programvaran källkod; (e) distribuera, underlicensiera, hyra, hyra eller låna programvaran till någon tredje part; eller (f) använda programvaran för affärsbehoven hos en annan person eller enhet, inklusive utan begränsning, tillhandahålla outsourcing, servicekontor, programvara som en tjänst, kommersiell hosting, leverantör av applikationstjänster eller onlinetjänster till tredje part. Du får inte ta bort, ändra eller dölja något äganderätt som visas på programvaran eller på några kopior gjorda i enlighet med detta avtal.

1.7  Det kan finnas tekniska åtgärder i denna programvara som är utformade för att förhindra olicensierad eller olaglig användning av programvaran. Du samtycker till att BETSOL kan använda dessa åtgärder för att skydda BETSOL mot piratkopiering av programvara. Denna programvara kan innehålla verkställighetsteknologi som begränsar möjligheten att installera och avinstallera programvaran på en dator till högst ett antal gånger för ett begränsat antal datorer. Detta avtal och programvaran som innehåller verkställighetsteknologi kan kräva aktivering enligt vidare beskrivning i dokumentationen. Om så är fallet fungerar programvaran endast under en begränsad tid innan programvaran aktiveras av dig. Under aktiveringen kan det hända att du måste ange din unika aktiveringskod som åtföljer programvaran och datorkonfigurationen i form av en alfanumerisk kod över Internet för att verifiera programvarans äkthet. Om du inte slutför aktiveringen inom den tidsfrist som anges i dokumentationen, eller som uppmanas av programvaran, kommer programvaran att upphöra att fungera tills aktiveringen är klar. vid vilken tidpunkt kommer programvarufunktionen att återställas. I händelse av att du inte kan aktivera programvaran via Internet eller genom någon annan metod som anges under aktiveringsprocessen, kan du kontakta BETSOL kundsupport med hjälp av informationen som tillhandahålls av BETSOL under aktiveringen eller som anges nedan.

1.8 Online-säkerhetskopieringsfunktion och serviceperiod. Programvaran innehåller en online-säkerhetsfunktion, som ger möjlighet att lagra och hämta dina filer via Internet under serviceperioden ("Online Backup Feature"), med förbehåll för mängden online-lagringsutrymme som tillhandahålls med vår programvara. BETSOL använder en pålitlig tredjepartsleverantör för att vara värd och lagra dina data och filer. Om du väljer att använda funktionen Online Backup måste du slutföra aktiveringsprocessen inom programvaran för en sådan funktion. I händelse av att du installerar en nyare version av programvaran under din serviceperiod, kan du behöva återaktivera funktionen Online Backup med den ursprungliga e-postadressen som du angav under den första aktiveringsprocessen. "Serviceperioden" börjar dagen för din första aktivering av programvaran och kommer att pågå i 12 månader, såvida inte en annan tidsperiod anges under din beställningsprocess och kan förnyas av dig genom att betala ytterligare förnyelseavgifter.

1.9 Online säkerhetskopieringsfunktion och serviceperiod. Kommunikationsanslutningar; Tillgänglighet för säkerhetskopiering online. Du är ensam ansvarig för att skaffa och underhålla Internet- eller telekommunikationstjänster och enheter som krävs för att komma åt och / eller använda onlinebackupfunktionen. Du erkänner att prestandan för funktionen Online Backup är beroende av dataöverföringshastigheterna för ditt nätverk och anslutningar till Internet såväl som datorns maskinvara. Online-säkerhetskopieringsfunktionen tillhandahålls "som den är" och "som tillgänglig" och BETSOL ska inte hållas ansvarig för någon stilleståndstid för Online-säkerhetskopieringsfunktionen på grund av rimligt schemalagd underhåll, underhåll för kritiska problem eller krafter som ligger utanför rimlig kontroll av BETSOL.

1.10 Användaruppförande och ansvar; Överensstämmelse med tillämpliga lagar. Användning av funktionen Online Backup (inklusive överföring av data som du väljer att lagra via Online Backup Feature (“Data”)) är underlagt alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar och förordningar, inklusive men inte begränsade till USA: s exportlagar. Du samtycker till att följa sådana tillämpliga lagar och förordningar och specifikationerna som beskrivs i dokumentationen eller tillämplig transaktionsdokumentation från den auktoriserade återförsäljaren från vilken du erhållit mjukvaran och att inte (a) använda onlinebackupfunktionen för olagliga ändamål, (b) ) överföra eller lagra material som kan kränka immateriella rättigheter eller andra rättigheter från tredje part eller som är olagligt, skamligt, ärekränkande, skadligt eller invasivt för en annans sekretess; (c) överföra eller lagra data som tillhör en annan part utan att först erhålla alla samtycke som krävs enligt lag från datahållaren för överföring av uppgifterna till BETSOL för lagring i USA; (d) överföra allt material som innehåller mjukvarusvirus eller annan skadlig datakod, filer eller program som trojanska hästar, maskar eller tidsbomber; (e) störa eller störa servrar eller nätverk anslutna till funktionen Online Backup; eller (f) försöka få obehörig åtkomst till onlinebackupfunktionen, konton för andra onlinebackupfunktionsanvändare, eller datorsystem eller nätverk anslutna till onlinebackupfunktionen.

1.10.1  Ovanstående skyldigheter beträffande användning av funktionen Online-säkerhetskopiering gäller för all användning av funktionen Online-säkerhetskopiering i samband med ditt BETSOL-konto. Du är ensam ansvarig för användningen av funktionen Online Backup och de data som överförs eller lagras via funktionen Online Backup i samband med ditt konto.

1.11 Skadestånd. Till det maximalt tillåtna beloppet enligt tillämplig lag ska du försvara och inneha BETSOL, dess föräldrar, dotterbolag, dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och ombud som är ofarliga från och mot eventuella krav från tredje part, krav, skador, förluster, skulder och utgifter , inklusive rimliga advokatsavgifter, gjorda av tredje part som härrör från eller i samband med din användning av funktionen Online Backup, inklusive men inte begränsat till ansvar som uppstår till följd av eller i samband med data som överförs eller lagras via funktionen Online Backup i anslutning till ditt BETSOL-konto.

1.12 Uppsägning; Suspension. Din rätt att använda funktionen Online Backup ska upphöra när serviceperioden löper ut. Dessutom kan BETSOL, efter eget gottfinnande, omedelbart avbryta eller avbryta användningen av online-säkerhetskopieringsfunktionen under serviceperioden för ditt misslyckande med eller BETSOL: s rimliga tro att du har misslyckats med att följa dessa villkor eller annat missbruk av Onlinebackupfunktion. Efter serviceperiodens utgång eller upphörande: (i) Data lagrade i det online-säkerhetskopieringsutrymme som medföljer din programvara kan rensas; (ii) BETSOL ska inte vara skyldig att behålla sådana data, vidarebefordra sådana uppgifter till dig eller en tredje part eller migrera sådana uppgifter till en annan säkerhetstjänst eller konto; och (iii) Du kommer inte att kunna lagra data i något extra säkerhetskopieringsutrymme som du köpte separat om och tills serviceperioden förnyas.

1.13 Diverse. BETSOL har ingen skyldighet att övervaka användning av funktionen Online Backup och / eller data som överförs eller lagras via Online Backup Feature. I den utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag och trots bestämmelserna i tredje stycket i avsnitt 6 nedan, förbehåller BETSOL sig rätten att alltid övervaka, granska, behålla och / eller avslöja all information eller annan information som är nödvändig för att uppfylla tillämplig lag , reglering, juridisk process eller statlig begäran, eller för att undersöka användning eller misstänkt överträdelse av detta avtal.

2. Din rätt att kopiera material. Programvaran kan användas för att kopiera material som finns på din arbetsstation för säkerhetskopieringsändamål. Du, inte BETSOL, är ansvarig för att avgöra om du har rätt att kopiera sådant material och din licens att använda programvaran omfattar inte kopiering av upphovsrättsskyddat material som du inte har rätt att kopiera.

3. Systemkrav.

3.1 Direktmonterade säkerhetskopieringsenheter. Lägsta systemkrav för programvaran är: Windows 7 (eller nyare) med ett NTFS-filsystem, en CD-ROM-enhet, 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme, en BETSOL-enhet eller en extern USB-hårddisk och en USB-port. Du erkänner att programvarans prestanda kan påverkas av prestandan på din arbetsstation, och att användning av en USB 2.0- eller USB 3.0-port rekommenderas starkt. Du är ensam ansvarig för att din Workstation uppfyller de minimikrav på system som anges ovan, och du erkänner vidare att misslyckande med att använda en USB 2.0 eller bättre anslutning kan leda till en låg dataöverföringshastighet av programvaran.

3.2 Nätverksmonterade säkerhetskopieringsenheter. Lägsta systemkrav för programvaran är: Windows 7 (eller nyare) med ett NTFS-filsystem, en CD-ROM-enhet, 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme, en Ethernet-nätverksport, en extern hårddisk med Ethernet-nätverksport som tillhandahåller Windows-aktier synlig i nätverket. Du erkänner att programvarans prestanda kan påverkas av nätverkets prestanda och den nätverksmonterade lagringsenheten. Du är ensam ansvarig för att din Workstation, säkerhetskopienhet och nätverk uppfyller de minimikrav på systemet som anges ovan.

4. Uppsägning och uppsägning. Detta avtal börjar gälla och gäller tills det upphör att gälla i enlighet med detta avtal. Detta avtal upphör automatiskt om du bryter mot en väsentlig giltighet i detta avtal. Vid uppsägning av detta avtal godkänner du att omedelbart upphöra med all användning av programvaran, förstöra alla kopior av programvaran och på begäran av BETSOL bekräfta skriftligen att du följer villkoren i detta avsnitt 4. Avsnitt 1.12, 4, 5, 6, 7, 8 och 10 i detta avtal ska överleva upphävandet av detta avtal.

5. Teknisk support. I samband med din användning av programvaran kan du välja att få hjälp från en teknisk supportagent via fjärrdatoråtkomst. All sådan teknisk support ska tillhandahållas enligt BETSOLs skönsmässiga bedömning utan någon garanti eller någon garanti av något slag. Det är enbart ditt ansvar att slutföra en säkerhetskopia av alla dina befintliga data, programvara och program innan du får någon teknisk support. Under tillhandahållandet av teknisk support kan BETSOL bestämma att den tekniska frågan ligger utanför teknisk support. BETSOL förbehåller sig rätten att avslå, avbryta eller avbryta någon av teknisk support efter eget gottfinnande.

6. Integritet; Dataskydd: Ibland kan programvaran samla in viss information från datorn som den är installerad på, vilket kan inkludera:

  • Namnet som ges till datorn under den första installationen av operativsystemet. Om det samlas in kommer namnet att användas av BETSOL som ett kontonamn för datorn under vilken du kan använda vissa funktioner i programvaran. Du kan ändra kontonamnet när som helst efter installationen av programvaran (rekommenderas).
  • Statusinformation om installation och drift av programvaran. Denna information indikerar för BETSOL om installationen av programvaran har slutförts samt om programvaran har stött på ett fel. Statusinformationen kan innehålla personlig identifierbar information endast om sådan information ingår i namnet på filen eller mappen som programvaran stött på vid installationen eller felet. Statusinformationen samlas in av BETSOL i syfte att utvärdera den förbättrade BETSOLs produktprestanda och installationssuccesgraden.
  • Information i en rapport som du kan välja att skicka till BETSOL via programvaran när programvaran stöter på ett problem. Rapporten innehåller information om statusen för både programvaran och din dator när programvaran stötte på problemet. Statusinformationen om din dator kan innehålla systemspråket, landets språk och operativsystemversionen för din dator, såväl som processen som körs, deras status och prestandainformation. Informationen skickas endast till BETSOL med ditt tillåtelse, och skickas inte automatiskt. Informationen samlas in av BETSOL i syfte att hjälpa teknisk support vid felsökning och korrigering av det uppkomna problemet och förbättra BETSOLs produktprestanda.
  • Internet-protokollets (IP) -adress och / eller Media Access Control (MAC) -adress och maskin-ID för datorn som programvaran är installerad för att göra det möjligt för programvaran att fungera och för licensadministrationsändamål.
  • Annan allmän, statistisk information som används för produktanalys och för att förbättra produktfunktionaliteten.

Om inte det uttryckligen definieras som valfritt, är den insamlade informationen som anges ovan nödvändig för funktionaliteten för BETSOLs produkter. Information kan överföras till BETSOL i USA eller andra länder som kan ha mindre skyddande lagar för dataskydd än den region där du är belägen (inklusive Europeiska unionen) och kan vara tillgänglig för BETSOL-anställda eller entreprenörer som enbart ska användas i i enlighet med de syften som beskrivs ovan. För samma ändamål kan informationen delas med partners och leverantörer som bearbetar information på uppdrag av BETSOL. BETSOL har vidtagit åtgärder så att den insamlade informationen, om den överförs, får en tillräcklig skyddsnivå. Med förbehåll för tillämpliga lagar förbehåller sig BETSOL rätten att samarbeta med alla juridiska processer och lagstiftning eller annan statlig utredning relaterad till din användning av denna programvara. Genom att använda programvaran erkänner du och samtycker till att BETSOL kan samla in, överföra, lagra, avslöja och analysera sådan information för dessa ändamål. Dessutom överförs all information som du överför eller lagrar via funktionen Online Backup till och lagras på servrar i länder som kan ha mindre skyddande lagar för dataskydd än det land där du är belägen (inklusive utan begränsning USA) . Dessa servrar ägs och underhålls av en tredje parts processor. Om du har några frågor om hur dina data hanteras, kontakta BETSOL kundtjänst med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 12.

7. Garanti och ansvarsfriskrivning.

7.1 Garanti. BETSOL garanterar att programvaran kommer att utföra väsentligt i enlighet med dokumentationen under en 90-dagarsperiod från och med ikraftträdande. Din enda och exklusiva åtgärd för avvikelse från denna garanti är att BETSOL ska reparera eller ersätta programvaran. Eventuella felkorrigeringar som tillhandahålls till dig kommer inte att förlänga garantiperioden. BETSOL kommer inte att ha någon skyldighet enligt detta avsnitt 7.1 eller på annat sätt med avseende på påstådd överträdelse av detta avtal baserat på eller som härrör från: (a) obehörig användning, reproduktion eller distribution av programvaran av dig; (b) all användning av programvaran i kombination med andra produkter, utrustning, programvara, affärsmetoder eller data som inte tillhandahålls av BETSOL; (c) eventuella fel eller fel orsakade av tredje parts hårdvara eller programvara; eller (d) varje olycka, missbruk, felaktig tillämpning, missbruk, onormal användning eller virus från tredje part.

7.2 Friskrivning av garanti. BETSOL GARANTERAR INTE ATT: (A) ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER ONLINE BACKUP-FUNKTIONER kommer att vara oöverträffade eller felfria eller att de funktioner som finns i programvaran kommer att fungera i kombinationer av programvara eller hårddisk som kan användas för dig (B) PROGRAMVARAN ELLER ONLINE BACKUP-FUNKTIONER FÅR UPPFYLLA Dina krav eller förväntningar; ELLER (C) ALLA RESULTAT, UTGÅNG ELLER DATA SOM LÄMNAS ELLER GENERERAD AV PROGRAMVARAN VARA AKKURAT, UPPDATERAD, FULL ELLER PÅLITLIG. Bortsett från vad som uttryckligen anges i avsnitt 7.1, till det högsta tillåtna reglerna, BETSOL specifikt avslöjar alla andra garantier, uttryckliga eller implicerade, muntliga eller skrivna, upprätta genom lag eller på annat sätt, med hänsyn till detta avtal, Några andra tjänster som tillhandahålls dig, inklusive begränsning, några implicerade garantier för försäljning, passform för en särskild syfte, titeln och icke-intrång av tredje parts rättigheter.

8. Ansvarsbegränsning. Ansvaret för BETSOL under denna överenskommelse, oavsett grund av ansvaret eller handlingsformen, kommer inte att överskrida de avgifter som betalas till BETSOL för programvaran som orsakar ansvaret. TILL MAKSIMALT OMFATTANDE GODT FÖR LAGET, BETSOL HAR INGEN ANSVAR FÖR ALLA indirekta, speciella, tillfälliga eller konsekventa skador, dock orsaka, oavsett om de bryter mot avtal, NEGLIGENCE ELLER ANDRA HÄNDELSER OCH HÄR OVÄRST SKADOR, INklusive utan begränsning, ANVÄNDNING ELLER INABILITET FÖR ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER ONLINE BACKUP-FUNKTIONER ELLER ALLA RESULTAT FRÅN ELLER UNDER PROGRAMVARAN ELLER ONLINE BACKUP-FUNKTIONER. BETSOL SKAL INTE ANSVARAS FÖR DATABEL, DATAKORRUPTION ELLER NÅGOTT NÄTVERKSRELATERADE PROBLEM FÖR PROGRAMMET TILL PROGRAMMET ELLER ONLINE BACKUP FUNKTIONER. Dessa begränsningar kommer att tillämpas även om något fel misslyckas med dess väsentliga syfte.

9. Samtycke till att använda data. . I ett försök att övervaka och förbättra prestandan för programvaran har BETSOL rätt att extrahera, sammanställa, syntetisera och analysera anonym, icke-personlig information om konfigurationen av arbetsstationen som säkerhetskopieras av programvaran och programvarans prestanda med arbetsstationen (“Prestationsdata”). I den utsträckning som all prestationsdata samlas in av BETSOL kommer Prestationsdata att ägas enbart av BETSOL och kan användas av BETSOL för alla lagliga affärsändamål i en aggregerad form utan att specifikt identifiera källan till Prestationsdata.

10. Överföring och uppdrag. Du får inte tilldela, delegera eller på annat sätt överföra programvaran, detta avtal eller någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan det skriftliga medgivandet från BETSOL, och sedan bara om (a) du överför all programvara och inte behåller en kopia och (b) mottagaren läser och samtycker till att vara bunden av detta avtal. Denna begränsning av överföring och tilldelning gäller programvara som är bunden till en extern hårddisk eller annan säkerhetskopiapparat. Tilldelning av detta avtal kommer inte att frigöra dig från någon tidigare utestående skyldighet enligt detta avtal eller tillåta dig eller din tillståndshavare att utöka antalet installationer av programvaran som är godkänd enligt detta avtal. Detta avtal kan fritt tilldelas av BETSOL och kommer att gynna BETSOLs efterträdare och uppdrag. Alla överföringar eller uppdrag som strider mot detta avsnitt 8 är ogiltiga.

11. Amerikas regering begränsade rättigheter. Programvaran består av "Kommersiell datorprogramvara" och "Kommersiell datorprogramvarudokumentation", eftersom sådana termer används i 48 CFR 12.212 eller 48 CFR 227.7202, i tillämpliga fall. I överensstämmelse med 48 CFR 12.212 eller 48 CFR 227.7202-1 till 4, i förekommande fall, är kommersiell datorprogramvara och kommersiell datorprogramvara dokumentation licenserad till alla amerikanska regeringskunder: (a) endast som kommersiella artiklar; och (b) med endast de rättigheter som beviljas alla andra kunder i enlighet med villkoren i detta avtal.

12. Ytterligare villkor. Om någon bestämmelse i detta avtal befinner sig inte kan verkställas, kommer en sådan term att anses brytbar från de återstående villkoren, som fortsätter att vara giltiga och verkställbara. Du får inte exportera, sända, överföra eller exportera programvaran igen i strid med gällande lagar eller förordningar, inklusive utan begränsning, exportadministrationsreglerna utfärda av USA: s handelsdepartement. Alla ändringar eller ändringar av detta avtal kommer att vara bindande för parterna endast om de görs skriftligen och undertecknas av behöriga representanter för båda parter. Under inga omständigheter kommer de förtryckta villkoren för någon inköpsorder att gälla för detta avtal. Inget misslyckande eller försening från någon av parternas sida vid utövandet av någon rätt kommer att fungera som ett undantag, och heller ingen eller partiell utövning av någon av parterna av någon rätt utesluter någon annan eller vidare utövande av detta eller utövandet av någon annan rätt. Alla meddelanden, samtycke och godkännanden enligt detta avtal måste levereras skriftligen genom personlig leverans, elektronisk fax eller certifierad post, porto förbetald, till den andra parten via dess registrerade agent eller på en annan adress som senare kan utses av sådan part . Detta avtal regleras av lagarna i delstaten Colorado utan hänsyn till lagkonfliktprinciper. Alla tvister som uppstår enligt detta avtal måste föras in i de statliga och federala domstolarna i Denver, Colorado, enligt vad som är tillåtet enligt lag, och varje part samtycker härmed oåterkalleligt till sådana domstolars jurisdiktion och plats i sådana åtgärder eller förfaranden. Inget byrå, partnerskap eller joint venture skapas genom detta avtal. Parterna är och förblir alltid oberoende entreprenörer och inte agenter eller anställda hos den andra parten. Om du har några frågor angående detta avtal eller om du vill kontakta BETSOL av någon anledning, vänligen skriv till BETSOL kundtjänst, 10901 W 120th Ave, Suite 235, Broomfield CO 80021 eller besök supportsidan på www.rebitgo.com. Du kan också skicka e-post till [email protected] eller ring avgiftsfritt nummer 1-800-281-5609

Senast uppdaterad

Datum: 25 september 2017