BETSOL, LLC
ÅTERFÖRSÄLJAREAVTAL

Detta återförsäljaravtal (“Avtal”) Är mellan BETSOL, LLC (“BETSOL”) Och den enhet eller individ som identifierats i BETSOL: s ansökningsprocess för återförsäljarprogram (”Återförsäljare”). Om återförsäljare är en enhet, representerar den person som ingår detta avtal på enhetens vägnar att han / hon är anställd eller agent för återförsäljaren och har befogenhet att ingå detta avtal på återförsäljarens vägnar.

Genom att klicka på "Jag accepterar partnervillkoren" i applikationen Rebit Partner Program (https://rebitgo.backuppc.net/rebit-partner-program-application/), erkänner återförsäljaren att den har läst detta avtal, förstår det och går med på att vara bunden av det. "Effektivt datum" är det datum då återförsäljaren klickar på "Acceptera" -knappen nedan.

1.                  TILLÄMPNING AV ÅTERFÖRSÄLJARE; FÖRETAGETS FÖRBAND.

(A)               Utnämning. Med förbehåll för villkoren i detta avtal utser BETSOL härmed återförsäljare och återförsäljare godkänner härmed utnämningen som BETSOLs icke-exklusiva återförsäljare av licensnycklar till Rebit-programvarulösningar som anges i schema A (”Lösningar”) enbart för intern användning av Återförsäljarens slutanvändarkunder (”slutanvändare”) och inte för återförsäljning till andra distributörer eller andra tredje parter. BETSOL förbehåller sig rätten att när som helst ändra, ändra eller avbryta någon av de lösningar som anges i schema A. Dessutom kan BETSOL, men är inte skyldig att lägga till ytterligare produkter till lösningarna som anges i schema A.

  • Med förbehåll för villkoren i detta avtal beviljar BETSOL till återförsäljaren en icke-exklusiv, icke-överförbar licens för att köpa från BETSOL-licensnycklar till lösningen och tillhandahålla dessa licensnycklar direkt till slutanvändare för användning på antalet datorer för vilka Återförsäljaren har betalat gällande avgifter.
  • Icke-exklusiv. Denna möte är inte exklusiv för återförsäljare. BETSOL kan när som helst och från tid till annan utse andra distributörer, återförsäljare, agenter eller tredje parter för att utföra samma tjänster som återförsäljare. BETSOL förbehåller sig rätten att marknadsföra och begära försäljning direkt och genom andra återförsäljare eller distributörer, och genom någon annan distributionskanal som BETSOL enligt sin enda bedömning anser vara önskvärd, och återförsäljaren har inte rätt till någon provision, rabatt eller någon annan ersättning med avseende på eller på grund av sådan försäljning. Återförsäljaren bekräftar och samtycker till att slutanvändaren måste utföra BETSOL: s standard slutanvändarlicensavtal för tillämpliga lösningar (”EULA”) innan någon slutanvändare får åtkomst till eller användning av en lösning. Om Återförsäljaren samtycker till EULA för slutanvändarnas räkning, representerar och garanterar återförsäljaren att den har fått slutanvändarens uttryckliga medgivande att agera på slutanvändarens vägnar och binda slutanvändare till EULA.

(D)               Parternas förhållande. Trots något annat motsatt häri, inklusive beteckningen av återförsäljare som BETSOL icke-exklusiv återförsäljare, ska BETSOL och återförsäljare inte anses vara partners, agenter, arbetsgivare eller anställd, befälhavare eller anställd, medarbetare, samföretag eller att ha någon relation andra än oberoende entreprenörer. Återförsäljarnas anställda och ombud anses inte och ska inte anses vara ombud eller anställda hos BETSOL. Återförsäljare och dess ombud och anställda ska fullt ut samarbeta med BETSOL och får inte göra, eller representera förmågan att göra, åtaganden för BETSOLs räkning utan att först erhålla BETSOL: s tidigare uttryckliga skriftliga medgivande och specifika tillstånd därför. Återförsäljaren är ansvarig för, ersättar, försvarar och håller oskadlig BETSOL från och mot, alla krav från återförsäljarnas agenter, anställda eller tredje parter för kompensation, förmåner, skatter, obehöriga åtaganden och liknande frågor.

(D)           Förbehåll av rättigheter. BETSOL ger inga rättigheter eller licenser förutom de som uttryckligen och entydigt anges i detta avtal.

2.                  TERMIN; UPPSÄGNING.

(A)               Termin. Villkoren för detta avtal börjar börja gälla och kommer att fortsätta tills det upphör enligt vad som är tillåtet enligt detta avtal (”termen”).

(B)               Uppsägning. Detta avtal upphör när någon av följande händelser inträffar:

(i) Av någon av parterna, för enkelhets skull, efter att ha lämnat 15 dagar före skriftlig anmälan om uppsägning till den andra parten.

(ii) av någon av parterna, för väsentlig överträdelse av detta avtal, efter den andra partens underlåtenhet att väsentligt bota det väsentliga överträdelsen inom fem dagar efter mottagandet av ett skriftligt meddelande om sådant väsentligt intrång som anger alla relevanta fakta; under förutsättning att all avsiktlig obehörig användning, kopiering, modifiering, omvänd teknik, avslöjande, distribution eller underlicensiering av BETSOL-tekniken eller andra relaterade metoder, algoritmer, tekniker eller processer kommer att anses vara ett väsentligt brott mot detta avtal som inte kan botas, och uppsägning kan vara omedelbar.

(iii) Omedelbart, om återförsäljaren inte har betalat till BETSOL och / eller den tilldelade distributören i enlighet med avsnitt 3 och betalningsarrangemang inte kan avtalas inom fem (5) dagar.

(iv) Om återförsäljaren är upplöst kan BETSOL säga upp detta avtal med skriftligt meddelande till återförsäljaren.

(v) Genom skriftligt meddelande till den andra parten, om någon av parterna deltar i en kontrolländring. En "ändring av kontroll" med avseende på en part ska betyda en eller flera av följande händelser: (i) alla eller i huvudsak alla partiets tillgångar har sålts till en tredje part, antingen genom tillgångsförsäljning, fusion, omorganisering eller på annat sätt , eller (ii) en tredje part förvärvar röstkontroll av ett parti härom.

(C)               Effekten av uppsägningen. Efter att avtalet har upphört eller upphört av någon anledning kommer återförsäljaren att återvända till BETSOL inom femton (15) dagar alla lösningar, produkter, dokument, material och konfidentiell information (i tillämpliga fall) i dess innehav eller under dess kontroll och kommer att certifiera samma till BETSOL skriftligen, och alla rättigheter och licenser som beviljas återförsäljare enligt detta ska omedelbart upphöra. Trots vad som nämnts ovan ska alla licensrättigheter som beviljas en slutanvändare enligt en EULA under avtalets giltighetstid överleva varje uppsägning av detta avtal enligt villkoren för EULA så länge slutanvändaren har betalat tillämpliga avgifter för resten av EULA: s dåvarande nuvarande tid. Vid upphörande eller upphörande av detta avtal av någon anledning har BETSOL rätt att kontakta slutanvändare direkt och avtala med slutanvändare direkt, med avseende på lösningarna.

3.                  AVGIFTER OCH BETALNING.

(A)               Betalning. För alla köp av licensnycklar till lösningarna betalar återförsäljaren BETSOL i sin helhet de belopp som anges i schema A vid tidpunkten för inköp med kreditkort. Alla betalningar kommer att betalas i amerikanska dollar och återförsäljare har ingen rätt till kvittning. BETSOL har rätt att debitera återförsäljaren en kriminell betalningstjänstavgift på beloppet för eventuella avgifter som inte betalats när de förfaller i enlighet med detta avsnitt 3 till en skattesats som är lika med den lägsta av: (i) en och en halv procent (1-) 1/2 %) per månad; eller (ii) den högsta skattesatsen som tillåts enligt tillämplig lag. Den kriminella betalningsserviceavgiften kommer att tilläggas BETSOLs andra rättigheter för eventuellt brott mot detta avtal av återförsäljare. BETSOL kommer att ha rätt att återkräva rimliga juridiska avgifter och kostnader för återförsäljare från återförsäljaren för att samla in eventuella belopp som återförsäljaren är skyldig BETSOL enligt detta avtal.

(B)               Skatter. Alla nuvarande och framtida försäljnings-, punktskatte- och liknande skatter, avgifter eller andra avgifter på betalningar som görs av en slutanvändare till återförsäljare, återförsäljare till distributör eller av återförsäljare till BETSOL med avseende på de lösningar som krävs av någon skattemyndighet kommer att betalas av återförsäljare. BETSOL ansvarar inte för beräkning, insamling, rapportering eller överföring av sådana skatter. Om återförsäljaren misslyckas med att betala sådana skatter som det är ansvarigt för och krävs till BETSOL att betala sådana skatter, kommer återförsäljaren omedelbart att återbetala BETSOL för betalningen av sådana skatter och eventuella påföljder och ränta. Återförsäljaren överlämnar till BETSOL-dokument som bekräftar betalning av sådana skatter om så begärs, eller ett undantagscertifikat som bevisar undantag från sådana skatter.

4.                  TITEL; ÄGARE AV INTELLEKTUELL FASTIGHET.

Återförsäljaren erkänner att lösningarna består av egen mjukvara och teknik som ägs av BETSOL, eller licensieras av tredje parter till BETSOL, (tillsammans "BETSOL-tekniken"). Återförsäljaren samtycker till och medger att mellan parterna är BETSOL ägare eller licensgivare av alla rättigheter, äganderätt och intressen, inklusive all immateriell egendom därtill, i och till BETSOL-tekniken. Återförsäljaren ska inte och ska se till att dess anställda, representanter och slutanvändare inte omvända, konstruera eller demontera lösningarna eller någon annan konfidentiell information som lämnats ut eller ställts till rådighet för det enligt detta avtal och inte får ta bort, övertrycka eller fördjupa alla meddelanden om sekretess, upphovsrätt, varumärke, logotyp, legend eller andra meddelanden om äganderätt, äganderätt eller konfidentialitet från original eller kopior av konfidentiell information som den har från BETSOL. BETSOL ska behålla alla rättigheter, äganderätt och intressen för lösningarna och / eller dess konfidentiella information.

5.                  FÖRSÄLJARE FÖR ÅTERförsäljare.

(A)               Faciliteter. Under avtalets giltighetstid ska återförsäljaren upprätthålla tillräckliga faciliteter, resurser och personal och att alltid upprätthålla de högsta professionella standarderna och prestandan och använda sina rimliga ansträngningar för att marknadsföra och marknadsföra lösningarna till slutanvändare under villkor som är förenliga med de som finns i EULA. Återförsäljaren ska tillhandahålla en plats, faciliteter och bemanning som är rimligt acceptabla för BETSOL för att marknadsföra lösningarna.

(B)               Åtagande av utbildade återförsäljarresurser. Återförsäljaren ska se till att minst en (1) anställd eller representant för återförsäljaren som är kunnig om installationen och användningen av lösningen är tillgänglig för att tillhandahålla tjänster nedan.

(C)               Samarbete. Parterna ska tillhandahålla rimligt samarbete och hjälp till varandra och samråda med varandra vid behov för att underlätta effektiv och snabb leverans av lösningarna.

(D)               Icke-värvning. Parterna ska inte begära anställda från varandra under villkoren i detta avtal och under en period av ett (1) år efter det att detta avtal upphör att gälla eller upphöra att gälla.

(F)            Efterlevnad av lagar. Återförsäljaren ska använda alla flitiga ansträngningar för att licensiera eller distribuera lösningarna till slutanvändare enligt vad som är tillåtet nedan och följa god affärspraxis och alla tillämpliga lagar och förordningar i USA (inklusive men inte begränsat till, USA: s lagar och förordningar som reglerar export, utländska korrupta metoder och liknande), betala alla avgifter och andra avgifter som krävs enligt sådana lagar och förordningar, och upprätthåller i full kraft och verkställer alla materiella licenser, tillstånd, tillstånd, registreringar och kvalifikationer från alla tillämpliga myndigheter och myndigheter i den utsträckning det är nödvändigt att fullgöra sina skyldigheter enligt detta.

(G)           Begränsningar för användning.  Återförsäljaren ska inte (och inte tillåta andra att) försöka (a) omvänd kompilera, demontera, omvända ingenjörer eller på annat sätt reducera någon av lösningarna, mänskligt uppfattbar, (b) hyra, sälja, hyra eller hämma lösningarna eller någon del eller använda den till förmån för tredje part, inklusive utan begränsning tidsdelning och användning av lösningarna i en servicekontorsmiljö, eller (c) ta bort, dölja, ändra eller undvika att reproducera meddelanden, beteckningar eller andra märken som ingår i eller med lösningar eller marknadsföringsmaterial från BETSOL. Dessutom erkänner återförsäljaren att resultaten av alla prestandatest av lösningar och tjänster som lämnats med lösningarna ska utgöra konfidentiell information om BETSOL.

(H)           Slutanvändaravtal. Återförsäljaren ska omedelbart meddela BETSOL om ett slutanvändares överträdelse eller misstänkt överträdelse av en EULA.

Återförsäljarens underlåtenhet att uppfylla några av sina skyldigheter enligt detta avsnitt 5 utgör ett brott mot detta avtal och ska ge BETSOL rätt att meddela återförsäljaren som kräver att den ska bota sådant överträdelse.

6.                  REPRESENTATIONER OCH GARANTIER.

Återförsäljare representerar och garanterar och förbund att:

(a) Informationen som lämnas på varje registrerings- eller ansökningsformulär som skickas till BETSOL är sann och korrekt och kommer att fortsätta vara så under avtalets giltighet, såvida inte återförsäljaren på annat sätt meddelar BETSOL skriftligen. Om det skulle inträffa några förändringar i informationen under avtalets löptid, godkänner återförsäljaren att omgående meddela BETSOL. Återförsäljare förstår att en förändring av information kan påverka återförsäljarens status nedan;

(b) Det kommer att uppfylla alla krav som gäller för återförsäljare enligt något BETSOL-återförsäljarprogram, eftersom sådana kan upprättas av BETSOL då och då;

(c) Det har full makt och myndighet att ingå detta avtal;

(d) Den ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som alltid reflekterar positivt på BETSOL och lösningarna och namnet och goodwillen på BETSOL;

(e) Det får inte utfärda några garantier, garantier eller garantier med avseende på Lösningarna, eller deras funktioner, funktionalitet eller specifikationer som är tillägg till eller inkonsekvent med BETSOLs dåvarande publicerade dokumentation för Lösningarna;

(f) Den får inte utfärda några garantier eller garantier på uppdrag av BETSOL; och

(g) SolutionReseller ska se till att varje slutanvändare erkänner och samtycker till villkoren för EULA som ett villkor för dess användning och tillgång till lösningarna, i tillämpliga fall.

Återförsäljare ska ersätta och hålla BETSOL ofarligt från alla fordringar, förluster, kostnader, böter eller utgifter, inklusive rimliga advokaters avgifter, som uppstår till följd av brott mot återförsäljarens anmälningar och garantier i detta avsnitt 6.

7.                  AVSÄTTNING AV GARANTI.

BETSOL GÖR INGEN GARANTIER I ANSLUTNING TILL LÖSNINGAR ELLER BETSOL-TEKNIK (ÖVRIGT PASS-THROUGH GARANTIER FRÅN TREDJEPARTS-PROGRAMVARAN ELLER HARDWARE-LEVERANTÖRER, UTGÅNG ELLER UTTRYCKLIGT ELLER UTRYCKLIGT Icke-INFRINGEMENT, SÄLJBARHET OCH GARANTI FÖR GODKÄNNANDE FÖR EN SÄRSKILD SYFTE ELLER ANVÄNDNING. ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INTE TILLGÄNGT ATT GÖRA NÅGOT GARANTIåtagande på BETSOL: s BEHALF, VAD SKRIFTLIGT ELLER MUNTLIGT.

8.                  ANSVARSBEGRÄNSNING.

Under inga omständigheter ska BETSOL SKADA ANSVAR FÖR NÅGONSFÖRVALTNING, FÖRETAGSFRÅGOR, TILLFÄLLNING AV ANVÄNDNING ELLER DATA, INTERRUPTION AV FÖRETAG ELLER FÖR INDIREKT, SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJSKADA SKADOR AV NÅGON SOM OCH UNDER DENNA AVTAL ELLER ANDRA BETSOL HAR FRÅNFÖRT MÖJLIGHETEN TILL SKADA SKADOR ELLER FÖR NÅGON KRAV MOT ÅTERFÖRSÄLJARE AV Slutanvändare eller någon annan part. I inget fall kommer BETSOL ANSVAR FÖR NÅGON REPRESENTATION ELLER GARANTI FÖR NÅGON ANVÄNDARE ELLER ANDRA TREDJE PARTER AV ÅTERFÖRSÄLJARE, ELLER AGENT AV ÅTERFÖRSÄLJARE, NÅGON DISTRIBUTOR ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER ANNAN PERSON ELLER ENTITET I DISTRIBUTIONKÄNNEN. Under inga omständigheter kommer BETSOL: s AGGREGATE ANSVAR UNDER DENNA AVTAL ÖVERSKRIVA MÅNGET AV AVGIFTER MÅTT FÖR BETSOL HERUNDER I 12 MÅNADER OMREKTIGT FÖR ATT HÄNDELSEN FÖR ATT RISTA TILL KRAVET.

9.                  SEKRETESS.

(a) Återförsäljaren ska (i) ha konfidentiell information (enligt definitionen nedan) av BETSOL i förtroende och ska inte avslöja eller släppa den konfidentiella informationen till någon person eller enhet, och (ii) inte använda den konfidentiella informationen för något syfte oavsett vad som uttryckligen anges här. Återförsäljaren ska behandla den konfidentiella informationen med samma grad av vård som den använder för sin egen mest känsliga och konfidentiella information, men inte mindre än en rimlig grad av vård. Återförsäljaren ska avslöja konfidentiell information endast till de av dess anställda som har behov av att veta sådan konfidentiell information och ska vidta alla försiktighetsåtgärder som krävs för att säkerställa att dess anställda följer bestämmelserna i denna punkt. "Konfidentiell information" avser BETSOL-teknik och lösningar och all och all information eller en del därav av en egen konfidentiell och / eller handelshemlig karaktär, som avslöjas eller på annat sätt observeras av återförsäljaren eller dess anställda, agenter eller dotterbolag (var och en individuellt benämnd som en ”mottagare”) antingen direkt eller indirekt, vare sig muntlig, skriftlig eller i annan form, teknisk dokumentation, kunskap, affärshemligheter, kunskap, koncept, data, rapporter, metod, prissättning, affärsfrågor och annan information eller kunskap som ägs eller utvecklats av BETSOL, med undantag för information som återförsäljare kan visa: (w) var vid tidpunkten för utlämnande, vanligtvis en del av det allmänna området eller därefter blir i allmänhet en del av det allmänna området genom ingen handling eller utelämnande av återförsäljaren; eller (x) var lagligt i återförsäljarens innehav som visas i skriftliga uppgifter före sådan avslöjande och utan tystnadsplikt; eller (y) lagligen mottogs av återförsäljaren efter avslöjande från en tredje part utan tystnadsplikt och utan kränkning av en sådan tredje part av en sekretessplikt till en annan; eller (z) utvecklades oberoende av återförsäljaren utan någon användning av eller nytta av konfidentiell information.

10.              VARUMÄRKEN.

(a) Återförsäljare kan hänvisa till sig själv och hänvisas till som en ”BETSOL-återförsäljare” under avtalets giltighet i överensstämmelse med BETSOL: s dåvarande gällande riktlinjer. Med förbehåll för alla villkor i detta avtal, ger BETSOL härmed återförsäljaren en icke-exklusiv, icke-överförbar licens för att använda BETSOL-varumärken.

(b) Återförsäljaren erkänner och samtycker härmed att (i) BETSOL varumärken ägs enbart och uteslutande av BETSOL; (ii) utom vad som anges här har återförsäljaren inga rättigheter, äganderätt eller intresse för eller till BETSOL varumärken; och (iii) all användning av BETSOL-varumärken av återförsäljare ska ske till förmån för BETSOL. Återförsäljaren samtycker till att inte använda eller ansöka om registrering av BETSOL varumärken (eller något märke som är förvirrande liknande där) någonstans i världen, inklusive som domännamn eller underdomännamn. Återförsäljaren samtycker till att den inte ska engagera sig, delta eller på annat sätt engagera sig i någon aktivitet eller handlingssätt som minskar och / eller plockar bilden och / eller rykte för några BETSOL-varumärken.

11.              FÖRSÄKRING.

Återförsäljaren kommer att ha och underhålla under avtalets löptid och under en period av två (2) år därefter tillräcklig försäkring för att täcka sina skyldigheter enligt detta, inklusive allmän ansvars- och fel- och försummelsesförsäkring.

12.              ALLMÄN.

(a) Detta avtal och de bifogade scheman innehåller hela avtalet mellan parterna här med avseende på ämnesområdet, och ingen modifiering, ändring, ändring eller tillägg ska vara effektiv såvida inte skriftligen och undertecknats av den part mot vilken det begärs. som ska verkställas. Detta avtal ersätter alla tidigare förslag, förståelser, förhandlingar och avtal som rör detta ämne.

(b) Ingen ändring, undantag, ansvarsfrihet eller modifiering av villkoren i detta avtal ska vara giltigt såvida inte skriftligen undertecknats av båda parter.

(c) Alla skriftliga meddelanden som krävs enligt detta avtal kommer att göras tillräckligt på utsändningsdagen om (a) levereras (i) av personlig service, (ii) av erkänd internationell kurirtjänst, eller (iii) genom faxöverföring och omedelbart bekräftas i skriva med en kopia som skickats av erkänd internationell budtjänst, eller (b) när den mottas, om den skickas med certifierad eller registrerad post, förbetalt porto, returkvitto begärt till den adress som ingår i återförsäljarens ansökan eller registrering skickad till BETSOL, om till återförsäljare, eller till den adress som anges i ingressen för BETSOL, om till BETSOL. Avslag eller annan vägran att acceptera eller oförmågan att leverera på grund av ändrad adress där inget meddelande har givits enligt vad som anges här kommer att anses vara mottagande av meddelandet, begäran eller begäran skickad. Genom att till den andra parten skriftligen meddela detta kommer parterna och deras respektive tillåtna efterträdare och uppdrag att ha rätt från tid till annan och när som helst under avtalets giltighetstid att ändra sin respektive adressat eller adress för meddelanden.

(d) Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i staten Colorado och USA: s regering utan att verkställa lagkonflikter eller annan FN-konvention om internationell försäljning av varor, oavsett plats för dess fysiska utförande och prestanda. Parterna samtycker härmed oåterkalleligt att, utom vad som anges här, alla tvister, kontroverser eller fordringar som uppstår till följd av eller hänför sig till detta avtal, inklusive bildandet, tolkningen, överträdelsen eller uppsägningen av detta, inklusive huruvida de hävdade kraven är godtyckliga, kommer hänvisas till och slutligen bestäms genom skiljedom i enlighet med JAMS International Arbitration regler. Tribunalen kommer att bestå av tre skiljemän. Skiljedomen är Denver, Colorado. Det språk som ska användas i skiljeförfarandet är engelska. Den rådande parten i skiljeförfarandet har rätt att få ersättning för sina rimliga utgifter (inklusive rimliga advokaters avgifter, sakkunniga vittneutgifter och alla andra utgifter) som har uppkommit i samband med detta. Dom på avgörande som gjorts av skiljemannen / domarna kan fattas av alla domstolar som har behörighet till detta eller ansökan kan göras vid en sådan domstol för rättsligt godkännande av varje dom och ett beslut om verkställighet, i förekommande fall. Trots det ovanstående ska varje part ha rätt att väcka talan vid en domstol med behörig jurisdiktion för preliminär föreläggande befrielse i väntan på ett slutligt beslut av skiljedomaren, förutsatt att ett permanent föreläggande och skadestånd endast ska beviljas av skiljemannen ( s). För alla ändamål i detta avsnitt 12 d samtycker parterna till exklusiv jurisdiktion och plats i Förenta staternas federala domstolar i Denver, Colorado.

(e) Om någon bestämmelse i detta avtal ska anses vara ogiltig, olaglig eller inte verkställbar, ska giltigheten, lagligheten och verkställbarheten för de återstående bestämmelserna inte på något sätt påverkas eller försämras därmed.

(f) Varken BETSOL eller återförsäljare är inte ansvariga för något misslyckande eller försening i dess utförande enligt detta avtal på grund av någon orsak utanför dess rimliga kontroll, inklusive krigshandlingar, gudshandlingar, jordbävning, översvämning, embargo, upplopp, sabotage, arbetsbrist eller tvist, statlig handling eller misslyckande eller störning av Internet.

(g) Varken detta avtal eller någon av dess rättigheter eller skyldigheter får tilldelas eller på annat sätt överföras eller delegeras av återförsäljare. Varje försök att göra något av det ovanstående i strid med detta avtal ska vara ogiltigt och utan kraft och verkan. BETSOL kan fritt tilldela, delegera och överföra detta avtal och dess rättigheter och skyldigheter enligt detta.

(h) Varje part avser att detta avtal inte kommer att gynna eller skapa någon rätt eller talan i eller på uppdrag av någon annan person eller enhet utom återförsäljare och BETSOL.

(i) Avsnitt 2 c, 3 (i den utsträckning att eventuella avgifter eller skatter förblir obetalda vid uppsägning av detta avtal), 4, 5 och 6-12, ska överleva uppsägningen eller upphör att gälla detta avtal.

(j) Under avtalets giltighetstid och under en period av tre (3) år därefter ska Återförsäljare utarbeta och hålla fullständiga och korrekta register med avseende på alla frågor som rör ämnet i detta avtal, inklusive avtal med slutanvändare, inklusive namn, titel, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer; och tillhandahålla sådana poster till BETSOL på begäran. Dessutom förbehåller BETSOL sig rätten att granska återförsäljarens böcker och register, inklusive materialet ovan, med sju dagar i förväg under arbetstid. I händelse av att granskningen avslöjar avvikelser i underbetalning i de belopp som är skyldiga enligt detta, ska återförsäljaren göra omedelbar betalning för sådan underbetalning. I händelse av att revisionen avslöjar skillnaderna i underbetalning på mer än tre procent (3%) ska återförsäljaren betala revisionsavgifterna i samband med sådan revision.

Planera en: BETSOL

1. Lösning:

  • All Rebit-märkt programvara

2. BETSOL-lösningar erbjuds slutanvändare på prenumerationsbasis. Prenumerationerna erbjuds under ett (1) år. BETSOL förbehåller sig rätten att när som helst ändra, ändra eller avbryta någon av de lösningar som anges i schema A. Dessutom kan BETSOL, men är inte skyldig att lägga till ytterligare produkter till lösningarna som anges i schema A.

3. Avgifter:

Aktuella avgifter finns på: www.Rebitgo.com/partner-shop. Återförsäljaren ska köpa årliga licensnycklar för varje slutanvändare. Återförsäljaren medger att (a) varje årlig licensnyckel automatiskt ska förnyas vid varje årsdag för det första köpet och (b) BETSOL ska automatiskt debitera återförsäljaren sitt kreditkort på årsdagen. I händelse av att BETSOL inte kan debitera återförsäljarens kreditkort förbehåller sig BETSOL rätten att avbryta eller avsluta en licensnyckel för vilken BETSOL inte får betalning. Återförsäljaren ansvarar för att upprätthålla fullständig och korrekt kreditkortsinformation med BETSOL. Återförsäljaren är ansvarig och ansvarig för insamling av betalning från slutanvändare. Återförsäljarens betalningsskyldighet är inte beroende av att återförsäljarens mottagande av betalning från någon slutanvändare.