BETSOL, LLC
UMOWA SPRZEDAWCY

Niniejsza Umowa sprzedawcy („Umowa”) Wynosi między BETSOL, LLC („BETSOL”) Oraz podmiot lub osobę wskazaną w procesie składania wniosku o program sprzedawcy BETSOL („Odsprzedawca”). Jeśli Odsprzedawca jest podmiotem, wówczas osoba zawierająca niniejszą Umowę w imieniu podmiotu oświadcza, że jest pracownikiem lub przedstawicielem Odsprzedawcy i ma uprawnienia do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu Odsprzedawcy.

Klikając „Zgadzam się z Warunkami korzystania z usługi partnera” w aplikacji Programu Partnerskiego Rebit (https://rebitgo.backuppc.net/rebit-partner-program-application/), Reseller potwierdza, że przeczytał niniejszą Umowę, rozumie to i zgadza się na to. „Data wejścia w życie” to data, w której sprzedawca kliknie przycisk „Zaakceptuj” poniżej.

1.                  MIANOWANIE SPRZEDAWCY; STOSUNKI STRON.

(za)               Spotkanie. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, BETSOL niniejszym powołuje Odsprzedawcę, a Sprzedawca niniejszym akceptuje mianowanie jako niewyłącznego dystrybutora BETSOL kluczy licencyjnych do rozwiązań programowych Rebit określonych w załączniku A („Rozwiązania”) wyłącznie do użytku wewnętrznego przez Klienci końcowi sprzedawcy („Użytkownik końcowy”), a nie w celu odsprzedaży innym dystrybutorom lub innym stronom trzecim. BETSOL zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub zaprzestania działania któregokolwiek z Rozwiązań wymienionych w Załączniku A. W dowolnym momencie BETSOL może, ale nie jest zobowiązany, dodawać dodatkowe produkty do Rozwiązań określonych w Załączniku A.

  • Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy BETSOL udziela Resellerowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na zakup kluczy licencyjnych BETSOL do Rozwiązania i przekazuje te klucze licencyjne bezpośrednio Użytkownikom końcowym do użytku na liczbie komputerów, dla których Sprzedawca zapłacił odpowiednie opłaty.
  • Niewyłączne. To spotkanie nie dotyczy wyłącznie Odsprzedawcy. BETSOL może wyznaczyć w dowolnym czasie i od czasu do czasu innych dystrybutorów, odsprzedawców, agentów lub osoby trzecie do świadczenia tych samych usług, co odsprzedawca. BETSOL zastrzega sobie prawo do wprowadzania na rynek i pozyskiwania sprzedaży bezpośrednio oraz za pośrednictwem innych dystrybutorów lub dystrybutorów, a także za pośrednictwem dowolnego innego kanału dystrybucji, który BETSOL według własnego uznania uzna za pożądany, a Odsprzedawca nie będzie uprawniony do żadnej prowizji, rabatu ani żadnej innej rekompensaty z w odniesieniu do takiej sprzedaży lub z jej powodu. Odsprzedawca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zanim jakikolwiek Użytkownik końcowy uzyska dostęp do Rozwiązania lub z niego skorzysta, Użytkownik końcowy będzie zobowiązany do wykonania standardowej umowy licencyjnej użytkownika końcowego BETSOL dla odpowiednich Rozwiązań („UMOWA LICENCYJNA”). Jeśli Reseller wyraża zgodę na warunki umowy użytkownika końcowego w imieniu użytkownika końcowego, sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że otrzymał wyraźną zgodę użytkownika końcowego na działanie w imieniu użytkownika końcowego i związanie użytkownika końcowego umową użytkownika końcowego.

(re)               Relacja stron. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień w niniejszym dokumencie, w tym wyznaczenia Odsprzedawcy jako odsprzedawcy niewyłącznego BETSOL, BETSOL i Odsprzedawcy nie będą uważani za partnerów, agentów, pracodawców lub pracowników, kapitana lub pracownika, współpracowników, wspólników wspólnego przedsięwzięcia ani za jakiekolwiek związki inni niż niezależni wykonawcy. Pracownicy i agenci sprzedawcy nie są i nie będą uważani za agentów lub pracowników BETSOL. Odsprzedawca, jego przedstawiciele i pracownicy powinni w pełni współpracować z BETSOL i nie mogą podejmować ani reprezentować zdolności do podejmowania zobowiązań w imieniu BETSOL bez uprzedniego uzyskania uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody BETSOL i szczególnego upoważnienia. Odsprzedawca ponosi odpowiedzialność za, odszkodowanie, obronę i nieszkodliwe BETSOL przed i przeciw wszelkim roszczeniom agentów, pracowników lub osób trzecich odsprzedawcy za wszelkie odszkodowania, świadczenia, podatki, nieautoryzowane zobowiązania i podobne sprawy.

(re)           Zastrzeżenie praw. BETSOL nie przyznaje żadnych praw ani licencji, z wyjątkiem tych wyraźnie i jednoznacznie określonych w niniejszej Umowie.

2.                  SEMESTR; ZAKOŃCZENIE.

(za)               Semestr. Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpocznie się w Dacie wejścia w życie i będzie obowiązywał do momentu jej wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy („Okres obowiązywania”).

(b)               Zakończenie. Niniejsza Umowa wygasa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących zdarzeń:

(i) Dla każdej ze stron, dla wygody, po dostarczeniu drugiej stronie pisemnego powiadomienia o wypowiedzeniu na 15 dni.

(ii) przez jedną ze stron, w przypadku istotnego naruszenia niniejszej Umowy, po tym, jak druga strona nie naprawi istotnie istotnego naruszenia w ciągu 5 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o takim istotnym naruszeniu, podając wszystkie istotne fakty; pod warunkiem jednak, że jakiekolwiek umyślne nieuprawnione użycie, kopiowanie, modyfikacja, inżynieria wsteczna, ujawnienie, dystrybucja lub podlicencjonowanie Technologii BETSOL lub dowolnych powiązanych metod, algorytmów, technik lub procesów zostanie uznane za istotne naruszenie niniejszej Umowy, którego nie można wyleczyć, a wypowiedzenie może być natychmiastowe.

(iii) Natychmiast, w przypadku gdy Reseller nie dokonał płatności na rzecz BETSOL i / lub wyznaczonego dystrybutora zgodnie z sekcją 3, a uzgodnienia dotyczące płatności nie mogą zostać uzgodnione w ciągu pięciu (5) dni.

(iv) W przypadku rozwiązania odsprzedawcy BETSOL może rozwiązać niniejszą Umowę za pisemnym powiadomieniem odsprzedawcy.

(v) W drodze pisemnego powiadomienia drugiej strony, jeśli którakolwiek ze stron zaangażuje się w zmianę kontroli. „Zmiana kontroli” w stosunku do strony oznacza jedno lub więcej z następujących zdarzeń: (i) wszystkie lub zasadniczo wszystkie aktywa strony zostały sprzedane stronie trzeciej, czy to poprzez sprzedaż aktywów, połączenie, reoroganizację lub w inny sposób lub (ii) osoba trzecia przejmuje kontrolę nad głosowaniem nad stroną niniejszej umowy.

(do)               Skutek wypowiedzenia. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy z dowolnego powodu, Sprzedawca odeśle do BETSOL w ciągu piętnastu (15) dni wszystkie Rozwiązania, produkty, dokumenty, materiały i informacje poufne (jeśli dotyczy) w posiadaniu lub pod jego kontrolą i poświadczy to samo BETSOL na piśmie, a wszelkie prawa i licencje udzielone odsprzedawcy na mocy niniejszej umowy natychmiast wygasają. Niezależnie od powyższego wszelkie wszelkie prawa licencyjne przyznane Użytkownikowi końcowemu na podstawie umowy EULA, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy zgodnie z warunkami umowy EULA, o ile Użytkownik końcowy uiścił odpowiednie opłaty za pozostały okres obowiązywania umowy EULA. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy z dowolnego powodu, BETSOL będzie mieć prawo do bezpośredniego kontaktu z użytkownikami końcowymi i zawarcia umowy z użytkownikami końcowymi w odniesieniu do rozwiązań.

3.                  OPŁATY I PŁATNOŚCI.

(za)               Zapłata. Za wszystkie zakupy kluczy licencyjnych do Rozwiązań, Reseller zapłaci BETSOL w całości kwoty określone w Załączniku A w momencie zakupu kartą kredytową. Wszystkie płatności będą należne w dolarach amerykańskich, a odsprzedawca nie będzie miał prawa do potrącenia. BETSOL będzie miał prawo obciążyć Odsprzedawcę zaległą opłatą za usługę płatniczą od kwoty wszelkich niewpłaconych opłat w terminie wymagalnym zgodnie z niniejszym ustępem 3 według stawki równej niższej z: (i) półtora procent (1- 1/2 %) na miesiąc; lub (ii) najwyższa stawka dozwolona przez obowiązujące prawo. Zaległa opłata za usługę płatniczą będzie stanowić uzupełnienie innych praw BETSOL za wszelkie naruszenie niniejszej Umowy przez Odsprzedawcę. BETSOL będzie uprawniona do odzyskania od Odsprzedawcy uzasadnionych opłat prawnych i kosztów poniesionych w związku z pobraniem wszelkich kwot należnych od Odsprzedawcy do BETSOL na podstawie niniejszej Umowy.

(b)               Podatki. Wszystkie obecne i przyszłe podatki od sprzedaży, akcyza i podobne podatki, cła i inne opłaty związane z płatnościami dokonywanymi przez użytkownika końcowego na rzecz dystrybutora, dystrybutora na rzecz dystrybutora lub dystrybutora na rzecz BETSOL w odniesieniu do rozwiązań wymaganych przez dowolny organ podatkowy zostaną zapłacone przez sprzedawcę. BETSOL nie ponosi odpowiedzialności za obliczanie, pobieranie, raportowanie lub przekazywanie takich podatków. Jeśli Odsprzedawca nie zapłaci takich podatków, za które jest odpowiedzialny, i zażąda od BETSOL zapłaty takich podatków, Odsprzedawca niezwłocznie zwróci BETSOL za zapłatę wszelkich takich podatków oraz kar i odsetek. Odsprzedawca prześle do BETSOL dokumenty poświadczające zapłatę takich podatków na żądanie lub certyfikat zwolnienia potwierdzający zwolnienie z takich podatków.

4.                  TYTUŁ; WŁASNOŚĆ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

Odsprzedawca przyjmuje do wiadomości, że Rozwiązania składają się z zastrzeżonego oprogramowania i technologii stanowiących własność BETSOL lub licencjonowanych przez osoby trzecie na rzecz BETSOL (łącznie „Technologia BETSOL”). Odsprzedawca zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że tak jak między stronami, BETSOL jest właścicielem lub licencjodawcą wszelkich praw, tytułów i udziałów, w tym całej własności intelektualnej, w zakresie i do Technologii BETSOL. Odsprzedawca nie będzie i zapewni, że jego pracownicy, przedstawiciele i Użytkownicy końcowi nie będą dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji ani dezasemblacji Rozwiązań ani żadnych innych Informacji poufnych ujawnionych lub udostępnionych mu na mocy niniejszej Umowy oraz nie będą usuwać, nadrukowywać ani usuwać wszelkie zawiadomienia o poufności, prawach autorskich, znakach towarowych, logo, legendach lub innych zawiadomieniach o własności, prawach własności lub poufności z jakichkolwiek oryginałów lub kopii Informacji poufnych, które uzyskuje od BETSOL. BETSOL zachowuje wszelkie prawa, tytuł i odsetki od Rozwiązań i / lub Informacji Poufnych.

5.                  OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY.

(za)               Budynków. W okresie obowiązywania niniejszej umowy odsprzedawca będzie utrzymywał odpowiednie zaplecze, zasoby i personel oraz przez cały czas utrzymywał najwyższe profesjonalne standardy i wydajność, a także dołożenia uzasadnionych starań w celu promocji i sprzedaży rozwiązań użytkownikom końcowym na warunkach zgodnych z zawarte w umowie EULA. Odsprzedawca zapewni lokalizację, wyposażenie i obsadę pracowników racjonalnie akceptowalną dla BETSOL w celu marketingu Rozwiązań.

(b)               Zaangażowanie wyszkolonych zasobów odsprzedawców. Odsprzedawca zapewni, że co najmniej jeden (1) pracownik lub przedstawiciel Odsprzedawcy, który ma wiedzę na temat instalacji i użytkowania Rozwiązania, jest dostępny do świadczenia Usług na podstawie niniejszej Umowy.

(do)               Współpraca. Strony zapewniają sobie rozsądną współpracę i pomoc oraz konsultują się ze sobą w razie potrzeby, aby ułatwić wydajne i terminowe dostarczanie Rozwiązań.

(re)               Brak nagabywania. Strony nie będą nawoływać pracowników do siebie nawzajem w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres jednego (1) roku po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy.

(fa)            Zgodność z prawem. Odsprzedawca dołoży wszelkich starań, aby licencjonować lub rozpowszechniać Rozwiązania wśród użytkowników końcowych, zgodnie z niniejszymi zezwoleniami, i postępować zgodnie z dobrymi praktykami biznesowymi oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami Stanów Zjednoczonych (w tym między innymi przepisami i regulacjami Stanów Zjednoczonych dotyczącymi eksportu, zagranicznych praktyki korupcyjne i tym podobne), uiszczać wszelkie opłaty i inne opłaty wymagane przez takie przepisy ustawowe i wykonawcze oraz utrzymywać w pełnej mocy i skutkować wszystkimi istotnymi licencjami, zezwoleniami, autoryzacjami, rejestracjami i kwalifikacjami ze wszystkich odpowiednich departamentów i agencji rządowych w niezbędnym zakresie wykonać swoje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.

(sol)           Ograniczenia użytkowania.  Odsprzedawca nie może (i nie zezwala innym) na próbę (a) wstecznego kompilowania, dezasemblowania, inżynierii wstecznej lub w inny sposób redukowania do postaci widocznej dla człowieka z któregokolwiek z Rozwiązań, (b) wynajmowania, sprzedawania, dzierżawy lub obciążania Rozwiązań lub jakiejkolwiek części lub używać go na korzyść jakiejkolwiek strony trzeciej, w tym, bez ograniczenia czasowego, korzystania z Rozwiązań w środowisku biura usług, lub (c) usuwać, zaciemniać, zmieniać lub nie powielać żadnych powiadomień, oznaczeń lub innych znaków zawartych na lub z Rozwiązaniami lub materiałami marketingowymi przez BETSOL. Ponadto Reseller przyjmuje do wiadomości, że wyniki wszelkich testów wydajności Rozwiązań i usług świadczonych przy użyciu Rozwiązań będą stanowić Informacje Poufne BETSOL.

(h)           Umowy z użytkownikiem końcowym. Odsprzedawca niezwłocznie powiadomi BETSOL o każdym naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia przez użytkownika końcowego umowy EULA.

Niedopełnienie przez Odsprzedawcę któregokolwiek z jego obowiązków określonych w niniejszym punkcie 5 stanowi naruszenie niniejszej Umowy i upoważnia BETSOL do powiadomienia Sprzedawcy wymagającego usunięcia tego naruszenia.

6.                  OŚWIADCZENIA I GWARANCJE.

Odsprzedawca oświadcza, gwarantuje i zapewnia, że:

(a) Informacje podane w formularzu rejestracyjnym lub zgłoszeniowym przesłanym do BETSOL są prawdziwe i poprawne i będą obowiązywać przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, chyba że Odsprzedawca powiadomi BETSOL na piśmie. W przypadku jakichkolwiek zmian informacji w okresie obowiązywania niniejszej umowy, sprzedawca zgadza się niezwłocznie powiadomić BETSOL. Odsprzedawca rozumie, że zmiana informacji może wpłynąć na status odsprzedawcy na podstawie niniejszej umowy;

(b) Spełni wszystkie wymagania mające zastosowanie do Odsprzedawcy zgodnie z dowolnym programem odsprzedawcy BETSOL, ponieważ może to być okresowo ustalane przez BETSOL;

(c) Ma pełne uprawnienia i uprawnienia do zawarcia niniejszej Umowy;

(d) będzie prowadzić działalność w sposób, który przez cały czas będzie pozytywnie odzwierciedlał BETSOL i Rozwiązania oraz nazwę i wartość firmy BETSOL;

(e) Nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani gwarancji w odniesieniu do Rozwiązań lub ich funkcji, funkcjonalności lub specyfikacji, które są uzupełnieniem lub są niespójne z obecnie publikowaną dokumentacją BETSOL dla Rozwiązań;

(f) Nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani gwarancji w imieniu BETSOL; i

(g) SolutionReseller zapewnia, że każdy Użytkownik końcowy uznaje i akceptuje warunki umowy EULA jako warunek korzystania z niej i dostępu do Rozwiązań, stosownie do przypadku.

Odsprzedawca zwalnia firmę BETSOL z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, straty, koszty, grzywny lub koszty, w tym uzasadnione opłaty prawne, wynikające z naruszenia oświadczeń i gwarancji Sprzedawcy w niniejszym punkcie 6.

7.                  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI.

FIRMA BETSOL NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ZWIĄZKU Z ROZWIĄZANIAMI ANI TECHNOLOGII BETSOL (INNYCH NIŻ GWARANCJE PRZEJŚCIOWE PRZEZ DOSTAWCĘ OPROGRAMOWANIA LUB SPRZĘTU OSÓB TRZECICH, O ile JEST DOSTĘPNA), CZY PISEMNE LUB USTNE, USTAWOWE, WYRAŹNE LUB WYKORZYSTANE. NIENARUSZANIE PRAW, PRZYDATNOŚĆ HANDLOWA I GWARANCJA PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYKORZYSTANIA. SPRZEDAWCA NIE JEST UPOWAŻNIONY DO PODJĘCIA ŻADNEGO ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNEGO W ODNIESIENIU DO BETSOL, NAWET PISEMNE LUB USTNE.

8.                  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

W ŻADNYM WYPADKU BETSOL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ BIZNESU, UTRATĘ WYKORZYSTANIA LUB DANYCH, PRZERWANIE BIZNESU, LUB ZA POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE LUB WYNIKOWE SZKODY JAKIEKOLWIEK RODZAJU NINIEJSZEJ UMOWY LUB INNEGO BETSOL ZOSTAŁO DOROZUMIONY O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD LUB ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIE PRZED SPRZEDAWCĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH LUB INNĄ STRONĘ. W ŻADNYM PRZYPADKU BETSOL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OŚWIADCZENIE LUB GWARANCJĘ UDZIELONĄ KAŻDEMU UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWI LUB INNEJ STRONIE SPRZEDAWCY, ŻADNEGO AGENTA SPRZEDAWCY, DOWOLNEGO DYSTRYBUTORA LUB DEALERA LUB INNEJ OSOBY LUB PODMIOTU W ŁAŃCUCHU DYSTRYBUCJI. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BETSOL NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY NIE PRZEKRACZA KWOTY OTRZYMANEJ PRZEZ BETSOL W TYM MIESIĄCU W CIĄGU 12 MIESIĘCY NATYCHMIAST PRZED WYDARZENIEM PODNOSZĄCYM ROSZCZENIE.

9.                  POUFNOŚĆ.

(a) Odsprzedawca (i) przechowuje Informacje Poufne (zdefiniowane poniżej) BETSOL w zaufaniu i poufności oraz nie ujawnia ani nie ujawnia Informacji Poufnych żadnej osobie ani podmiotowi, oraz (ii) nie wykorzystuje Informacji Poufnych w żadnym celu cokolwiek poza wyraźnie określonymi w niniejszym dokumencie. Odsprzedawca traktuje informacje poufne z takim samym stopniem ostrożności, jaki stosuje w odniesieniu do swoich najbardziej wrażliwych i poufnych informacji, ale nie mniej niż z należytą starannością. Odsprzedawca ujawni Informacje Poufne tylko tym pracownikom, którzy muszą znać takie Informacje Poufne i podejmie wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zapewnić, że jego pracownicy będą przestrzegać przepisów niniejszego ustępu. „Informacje poufne” oznaczają Technologię i Rozwiązania BETSOL oraz wszelkie i wszystkie informacje lub ich część o poufnym charakterze i / lub tajemnicy handlowej, ujawnione lub w inny sposób przestrzegane przez Odsprzedawcę lub jego pracowników, przedstawicieli lub podmioty stowarzyszone (każdy z osobna określany jako „odbiorca”), bezpośrednio lub pośrednio, ustnie, pisemnie lub w innej formie, dokumentacja techniczna, know-how, tajemnice handlowe, wiedza, koncepcje, dane, raporty, metodologia, ceny, sprawy handlowe i wszelkie inne informacje lub wiedza będąca własnością lub opracowana przez BETSOL, z wyjątkiem informacji, które Reseller może wykazać: (w) była w momencie ujawnienia, zazwyczaj stanowi część domeny publicznej lub później staje się ogólnie częścią domeny publicznej bez działania lub zaniechania Odsprzedawcy; lub (x) był legalnie w posiadaniu Odsprzedawcy, jak pokazano w dokumentacji pisemnej przed takim ujawnieniem i bez obowiązku zachowania poufności; lub (y) został zgodnie z prawem odebrany przez Odsprzedawcę po ujawnieniu go przez osobę trzecią bez obowiązku zachowania poufności i bez naruszenia przez tę osobę trzecią obowiązku zachowania poufności wobec drugiej; lub (z) został niezależnie opracowany przez Odsprzedawcę bez jakiegokolwiek wykorzystania lub korzyści Informacji poufnych.

10.              ZNAKI TOWAROWE.

(a) Odsprzedawca może odnosić się do siebie i być nazywany „Odsprzedawcą BETSOL” w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, zgodnie z obowiązującymi wówczas wytycznymi BETSOL. Z zastrzeżeniem wszystkich warunków niniejszej Umowy, BETSOL niniejszym udziela Odsprzedawcy niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na używanie Znaków Towarowych BETSOL.

(b) Sprzedawca niniejszym potwierdza i zgadza się, że (i) znaki towarowe BETSOL są własnością wyłącznie i wyłącznie BETSOL; (ii) z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, Odsprzedawca nie ma żadnych praw, tytułu ani udziałów w znakach towarowych BETSOL ani w stosunku do nich; oraz (iii) wszelkie wykorzystanie Znaków towarowych BETSOL przez Odsprzedawcę powinno przynieść korzyści BETSOL. Odsprzedawca zgadza się nie używać ani nie składać wniosków o rejestrację znaków towarowych BETSOL (lub jakichkolwiek znaków myląco podobnych do nich) w dowolnym miejscu na świecie, w tym jako nazwy domen lub subdomen. Odsprzedawca zgadza się, że nie będzie angażował się, nie uczestniczył ani w żaden inny sposób nie angażował się w żadne działania lub działania, które zmniejszają i / lub niszczą wizerunek i / lub reputację jakichkolwiek znaków towarowych BETSOL.

11.              UBEZPIECZENIE.

Odsprzedawca będzie posiadał i utrzymywał, w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres dwóch (2) lat, odpowiednie ubezpieczenie na pokrycie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz błędów i zaniechań.

12.              GENERAŁ.

(a) Niniejsza Umowa i załączone Załączniki zawierają całą umowę między stronami niniejszej Umowy w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy, a żadna modyfikacja, poprawka, zmiana lub uzupełnienie nie będą skuteczne, chyba że na piśmie i podpisane przez stronę, przeciwko której są poszukiwane być egzekwowanym. Niniejsza Umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze propozycje, porozumienia, negocjacje i umowy dotyczące jej przedmiotu.

(b) Żadna zmiana, zrzeczenie się, zwolnienie lub modyfikacja któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy nie będzie ważna, chyba że zostanie podpisana na piśmie przez obie strony.

(c) Każde pisemne powiadomienie wymagane niniejszą Umową zostanie wystarczająco przekazane w dniu wysyłki, jeżeli (a) dostarczone (i) przesyłką osobistą, (ii) uznaną międzynarodową usługą kurierską lub (iii) przesyłane faksem i niezwłocznie potwierdzone w sporządzenie kopii wysłanej przez uznaną międzynarodową firmę kurierską, lub (b) po otrzymaniu, jeśli zostanie wysłane listem poleconym lub poleconym, przedpłacona opłata pocztowa, potwierdzenie odbioru wymagane na adres podany we wniosku Reselera lub rejestracja przesłana do BETSOL, jeśli do Odsprzedawców, lub na adres podany w preambule dla BETSOL, jeśli to BETSOL. Odrzucenie lub inna odmowa przyjęcia lub niemożność dostarczenia z powodu zmiany adresu, na który nie przekazano zawiadomienia, jak podano w niniejszym dokumencie, będzie uważane za otrzymanie zawiadomienia, żądania lub wysłanego żądania. Przekazując drugiej stronie pisemne powiadomienie, strony oraz ich upoważnieni następcy i cesjonariusze będą mieli prawo od czasu do czasu iw dowolnym czasie w okresie obowiązywania niniejszej umowy zmienić swojego adresata lub adres, na który będą wysyłane powiadomienia.

(d) Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem stanu Kolorado i rządu Stanów Zjednoczonych, bez nadawania mocy prawnej konfliktom lub innym Konwencjom ONZ w sprawie międzynarodowej sprzedaży towarów i niezależnie od miejsca jego fizyczne wykonanie i wykonanie. Strony niniejszym nieodwołalnie wyrażają zgodę i zgadzają się, że, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, w tym ich tworzenie, interpretacja, naruszenie lub rozwiązanie, w tym to, czy roszczenia są arbitrażowe, będą: być odsyłanym i ostatecznie rozstrzyganym przez arbitraż zgodnie z Międzynarodowymi Regułami Arbitrażowymi JAMS. Trybunał będzie się składał z trzech arbitrów. Miejscem arbitrażu będzie Denver, Kolorado. Językiem stosowanym w postępowaniu arbitrażowym będzie język angielski. Strona wygrywająca arbitraż jest uprawniona do otrzymania zwrotu uzasadnionych kosztów (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, honorariów biegłych i wszystkich innych wydatków) poniesionych w związku z tym. Orzeczenie wydane przez arbitra (arbitrów) może zostać wniesione przez dowolny sąd właściwy dla tego sądu lub do takiego sądu można wystąpić o akceptację sądową każdego wyroku i nakazu wykonania, zależnie od przypadku. Niezależnie od powyższego każda ze stron ma prawo do wszczęcia postępowania przed właściwym sądem w celu uzyskania wstępnego nakazu zaprzestania szkodliwych praktyk w oczekiwaniu na ostateczną decyzję arbitra (-ów), pod warunkiem, że arbiter (-y) wyda stały nakaz i odszkodowanie ( s). Do wszystkich celów niniejszego paragrafu 12 (d) strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową w sądach federalnych Stanów Zjednoczonych w Denver w Kolorado.

(e) Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień nie będzie w żaden sposób naruszona ani naruszona.

(f) Ani BETSOL, ani Odsprzedawca nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenia lub opóźnienia w wykonaniu na podstawie niniejszej Umowy z jakichkolwiek przyczyn pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą, w tym działań wojennych, działań Boga, trzęsienia ziemi, powodzi, embarga, zamieszek, sabotażu, brak siły roboczej lub spór, działanie rządu lub awaria lub zakłócenie działania Internetu.

(g) Ani niniejsza Umowa, ani żadne z jej praw lub obowiązków nie może być cedowane, przenoszone ani delegowane w inny sposób przez Odsprzedawcę. Wszelkie próby wykonania któregokolwiek z powyższych działań z naruszeniem niniejszej Umowy są nieważne i pozbawione mocy i skutku. BETSOL może swobodnie cedować, przekazywać i przekazywać niniejszą umowę oraz jej prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy.

(h) Każda ze stron zamierza, aby niniejsza Umowa nie skorzystała ani nie ustanowiła żadnego prawa ani przyczyny działania w lub w imieniu jakiejkolwiek osoby lub podmiotu innego niż Reseller i BETSOL.

(i) Sekcje 2 (c), 3 (w zakresie, w jakim wszelkie opłaty lub podatki pozostają niezapłacone po rozwiązaniu niniejszej Umowy), 4, 5 i 6-12, pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

(j) W okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres trzech (3) lat odsprzedawca przygotuje i będzie przechowywać pełną i dokładną dokumentację dotyczącą wszystkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym umów z użytkownikami końcowymi, w tym imię i nazwisko, tytuł, adres, adres e-mail, numer telefonu i numer faksu; i przekażą takie zapisy do BETSOL na żądanie. Ponadto BETSOL zastrzega sobie prawo do kontroli ksiąg i dokumentacji Resellera, w tym powyższych materiałów, z siedmiodniowym wyprzedzeniem w godzinach pracy. W przypadku, gdy audyt wykaże rozbieżność z tytułu niedopłaty w kwotach należnych na podstawie niniejszej umowy, odsprzedawca dokona natychmiastowej zapłaty za taką niedopłatę. W przypadku, gdy audyt wykaże rozbieżność niedopłaty większą niż trzy procent (3%), Reseller uiści opłaty za badanie związane z takim audytem.

Zaplanować: BETSOL

1. Rozwiązanie:

  • Całe oprogramowanie Rebit

2. Rozwiązania BETSOL są oferowane użytkownikom końcowym na zasadzie subskrypcji. Subskrypcje oferowane są na okres jednego (1) roku. BETSOL zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub zaprzestania działania któregokolwiek z Rozwiązań wymienionych w Załączniku A. W dowolnym momencie BETSOL może, ale nie jest zobowiązany, dodawać dodatkowe produkty do Rozwiązań określonych w Załączniku A.

3. Opłaty:

Aktualne opłaty można znaleźć na stronie: www.Rebitgo.com/partner-shop. Odsprzedawca zakupi roczne klucze licencyjne dla każdego użytkownika końcowego. Odsprzedawca przyjmuje do wiadomości, że (a) każdy roczny klucz licencyjny odnawia się automatycznie przy każdej rocznicy pierwszego zakupu oraz (b) BETSOL automatycznie obciąża Odsprzedawcę swoją kartą kredytową w dniu rocznicy. W przypadku, gdy BETSOL nie może obciążyć karty kredytowej Odsprzedawcy, BETSOL zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wypowiedzenia dowolnego klucza licencyjnego, za który BETSOL nie otrzymuje płatności. Reseller jest odpowiedzialny za utrzymanie kompletnych i dokładnych informacji o karcie kredytowej za pomocą BETSOL. Reseller odpowiada za odbiór płatności od użytkowników końcowych. Obowiązek zapłaty przez sprzedawcę nie jest uzależniony od otrzymania płatności przez sprzedawcę od dowolnego użytkownika końcowego.