Servicevoorwaarden

BETSOL Servicevoorwaarden en softwareovereenkomst voor eindgebruikers

BELANGRIJK: LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD). BETSOL, LLC WIL ALLEEN DE SOFTWARE AAN U LICENTEREN ALS DE INDIVIDU, HET BEDRIJF OF DE JURIDISCHE ENTITEIT DIE DE SOFTWARE ZAL GEBRUIKEN (HIERONDER VERMELD ALS "U" OF "UW") ALLEEN IN DE VOORWAARDE DAT U ALLE ACCEPT. DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DIT IS EEN WETTELIJK EN UITVOERBAAR CONTRACT TUSSEN U EN BETSOL. DOOR DE SOFTWARE TE DOWNLOADEN EN TE INSTALLEREN, OP DE 'IK GA AKKOORD'- OF' JA'-KNOP TE KLIKKEN OF OP EEN ANDERE WIJZE ELEKTRONISCH TOESTEMMING AAN TE GEVEN, OF DE SOFTWARE TE LADEN, GAAT U AKKOORD MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN DE DATUM DIE U AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN IS DE "EFFECTIEVE DATUM". ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, KLIKT U OP DE KNOP "ANNULEREN" OF "NEE" OF "VENSTER SLUITEN" OF ANDERE INDICATIE WEIGERING, MAAK GEEN VERDER GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN NEEM CONTACT OP MET DE KLANTENSERVICE VAN BETSOL, MET GEBRUIK VAN DE CONTACTGEGEVENS SECTIE 12 VAN DEZE OVEREENKOMST, VOOR INFORMATIE OVER HOE U EEN TERUGBETALING KRIJGT VAN HET GELD DAT U HEBT BETAALD VOOR DE SOFTWARE (MINDER VERZENDING, HANTERING EN TOEPASSELIJKE BELASTINGEN BEHALVE IN BEPAALDE STATEN EN LANDEN WAAR VERZENDING, HANDELING EN BELASTINGEN TERUGBETAALD ZIJN).

De Rebit-software (inclusief alle bijbehorende functies en services) en softwaredocumentatie (inclusief alle productverpakkingen) (de "Documentatie"), die bij deze Overeenkomst hoort (gezamenlijk de "Software"), is eigendom van BETSOL [BETSOL, LLC]. ("BETSOL") of zijn licentiegevers en wordt beschermd door het auteursrecht. BETSOL is bereid om u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie te verlenen om de Software te gebruiken, onder voorbehoud van uw aanvaarding en instemming om gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

1. Licentieverlening en beperkingen.

1.1 Algemeen. De Software wordt in licentie gegeven, niet verkocht, onder de voorwaarden van deze Overeenkomst en BETSOL behoudt alle andere rechten op de Software die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend. BETSOL en zijn licentiegevers zijn eigenaar van de Software zelf en alle intellectuele eigendom in de Software.

1.2 Software-functie en inhoudsupdates. U hebt het recht om nieuwe functies in de Software te ontvangen, aangezien BETSOL, naar eigen goeddunken, dergelijke functies beschikbaar maakt met de Software. BETSOL kan, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, functies van de Software op elk moment toevoegen, wijzigen of verwijderen. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn van toepassing op software-upgrades, updates of bugfixes die door BETSOL worden geleverd en die de software vervangen of aanvullen, tenzij een dergelijke upgrade vergezeld gaat van een afzonderlijke licentie, in welk geval de voorwaarden van die licentie van toepassing zijn.

1.3 Rebit-account. Een huidig Rebit-account ("Rebit-account") is vereist om uw software te activeren en om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de online back-upfunctie. Als u geen Rebit-account heeft, moet u het toepasselijke registratieproces voltooien om een Rebit-account aan te maken. U bent volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw Rebit-account.

1.4 Licentie voor eenmalig gebruik. Als u een licentie voor eenmalig gebruik hebt gekocht, verleent BETSOL u, onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om één exemplaar van de Software niet meer te installeren, te gebruiken en uit te voeren dan één computer, werkstation, laptop of ander apparaat ("werkstation"), uitsluitend in uitvoerbare vorm en uitsluitend om back-ups te maken van harde schijven die rechtstreeks op het werkstation zijn aangesloten. Een licentie voor eenmalig gebruik voor de Software mag niet worden gedeeld of gelijktijdig worden gebruikt op een ander werkstation.

1.5 Vervangende werkstations. De licentierechten die onder deze overeenkomst worden verleend, zijn beperkt tot de werkstations waarop u de software voor het eerst installeert. In het geval dat u uw werkstation vervangt of upgradet, mag u de software overzetten naar het vervangende werkstation. Na een dergelijke overdracht moet u de software volledig verwijderen van het werkstation dat wordt vervangen. Als u het aantal installaties van de software wilt uitbreiden, kunt u aanvullende licenties aanschaffen bij BETSOL. Alle aanvullende licenties zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

1.6 Beperkingen. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder deze Overeenkomst, zult u geen enkele derde partij toestaan: (a) de Software of de Documentatie bij de Software te kopiëren (behalve één exemplaar voor back-up en herstel na noodgevallen of zoals beschreven in de Documentatie ); (b) wijzigen, vertalen, aanpassen, wijzigen of afgeleide werken van de Software maken; (c) de Software samen te voegen met andere software of documentatie; (d) reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins proberen de broncode van de Software af te leiden; (e) de Software distribueren, in sublicentie geven, verhuren, leasen of uitlenen aan een derde partij; of (f) de Software gebruiken voor de zakelijke behoeften van een andere persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot het leveren van outsourcing, servicebureau, software as a service, commerciële hosting, applicatie-serviceprovider of online services aan derden. U mag geen eigendomskennisgeving die op de Software verschijnt of op kopieën die in overeenstemming met deze Overeenkomst zijn gemaakt, verwijderen, wijzigen of verbergen.

1.7  Mogelijk zijn er technologische maatregelen in deze software die zijn ontworpen om te voorkomen dat de software zonder licentie of illegaal wordt gebruikt. U gaat ermee akkoord dat BETSOL deze maatregelen mag gebruiken om BETSOL te beschermen tegen softwarepiraterij. Deze software kan handhavingstechnologie bevatten die de mogelijkheid om de software op een computer te installeren en te verwijderen beperkt tot niet meer dan een eindig aantal keren voor een eindig aantal computers. Deze Overeenkomst en de Software die handhavingstechnologie bevat, moeten mogelijk worden geactiveerd zoals verder uiteengezet in de Documentatie. Als dat het geval is, zal de software slechts gedurende een beperkte periode werken voordat de software door u wordt geactiveerd. Tijdens de activering moet u mogelijk uw unieke activeringscode bij de software en computerconfiguratie verstrekken in de vorm van een alfanumerieke code via internet om de authenticiteit van de software te verifiëren. Als u de activering niet voltooit binnen de eindige periode die in de documentatie is vermeld, of zoals gevraagd door de software, houdt de software op te werken totdat de activering is voltooid; waarna de softwarefunctionaliteit wordt hersteld. In het geval dat u de software niet kunt activeren via internet of via een andere methode die is opgegeven tijdens het activeringsproces, kunt u contact opnemen met de klantenondersteuning van BETSOL via de informatie die door BETSOL is verstrekt tijdens de activering, of zoals hieronder uiteengezet.

1.8 Online back-upfunctie en serviceperiode. De Software bevat een online back-upfunctie, die de mogelijkheid biedt om uw bestanden via het internet op te slaan en op te halen tijdens de Serviceperiode ("Online Back-upfunctie"), afhankelijk van de hoeveelheid online back-up opslagruimte die wordt geleverd met onze Software. BETSOL gebruikt een vertrouwde externe serviceprovider om uw gegevens en bestanden te hosten en op te slaan. Als u ervoor kiest om de functie voor online back-up te gebruiken, moet u het activeringsproces binnen de software voor een dergelijke functie voltooien. In het geval dat u tijdens uw serviceperiode een nieuwere versie van de software installeert, moet u mogelijk de functie voor online back-up opnieuw activeren met het oorspronkelijke e-mailadres dat u tijdens het eerste activeringsproces heeft opgegeven. De "Serviceperiode" begint op de datum van uw eerste activering van de Software en duurt 12 maanden, tenzij een andere tijdsperiode is gespecificeerd tijdens uw bestelproces, en kan door u worden verlengd door extra verlengingskosten te betalen.

1.9 Online back-upfunctie en serviceperiode. Communicatie verbindingen; Beschikbaarheid van online back-upfunctie. U bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van de internet- of telecommunicatiediensten en -apparaten die nodig zijn om toegang te krijgen tot en / of de online back-upfunctie te gebruiken. U erkent dat de prestaties van de functie voor online back-up afhankelijk zijn van de gegevensoverdrachtssnelheden van uw netwerk en verbindingen met internet, evenals de prestaties van uw computerhardware. De online back-upfunctie wordt geleverd "zoals deze is" en "zoals beschikbaar" en BETSOL is niet aansprakelijk voor enige downtime van de online back-upfunctie als gevolg van redelijk gepland onderhoud, onderhoud voor kritieke problemen of krachten buiten de redelijke controle van BETSOL.

1.10 Gedrag en verantwoordelijkheid van de gebruiker; Naleving van toepasselijke wetten. Het gebruik van de functie voor online back-up (inclusief de overdracht van gegevens die u opslaat via de functie voor online back-up ("gegevens")) is onderworpen aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de Exportwetten van de Verenigde Staten. U stemt ermee in om te voldoen aan dergelijke toepasselijke wet- en regelgeving en aan de specificaties die worden beschreven in de documentatie of de toepasselijke transactiedocumentatie van de geautoriseerde wederverkoper waar u de software van heeft verkregen en niet om (a) de online back-upfunctie te gebruiken voor illegale doeleinden, (b) ) materiaal verzenden of opslaan dat mogelijk inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden of dat onwettig, onrechtmatig, lasterlijk, lasterlijk of inbreukmakend op andermans privacy is; (c) gegevens van een andere partij verzenden of opslaan zonder eerst alle wettelijk vereiste toestemming te hebben verkregen van de gegevenseigenaar voor verzending van de gegevens naar BETSOL voor opslag binnen de Verenigde Staten; (d) materiaal verzenden dat softwarevirussen of andere schadelijke computercode, bestanden of programma's bevat, zoals Trojaanse paarden, wormen of tijdbommen; (e) servers of netwerken die verbonden zijn met de online back-upfunctie verstoren of verstoren; of (f) proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de online back-upfunctie, de accounts van andere gebruikers van de online back-upfunctie of computersystemen of netwerken die zijn verbonden met de online back-upfunctie.

1.10.1  De voorgaande verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de online back-upfunctie zijn van toepassing op al het gebruik van de online back-upfunctie in verband met uw BETSOL-account. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de online back-upfunctie en de gegevens die via de online back-upfunctie worden verzonden of opgeslagen in verband met uw account.

1.11 Vrijwaring. Tot het maximale bedrag dat is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zult u BETSOL, haar ouders, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten vrijwaren en vrijwaren van en tegen claims van derden, eisen, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven , inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van de online back-upfunctie, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband met de gegevens die worden verzonden of opgeslagen via de online back-upfunctie in verband met uw BETSOL-account.

1.12 Beëindiging; Suspensie. Uw recht om de functie voor online back-up te gebruiken, eindigt na het verstrijken van de serviceperiode. Bovendien mag BETSOL, naar eigen goeddunken, het gebruik van de online back-upfunctie tijdens de serviceperiode onmiddellijk opschorten of beëindigen wegens uw verzuim of de redelijke overtuiging van BETSOL dat u niet hebt voldaan aan deze voorwaarden of ander misbruik van de Online back-upfunctie. Na het verstrijken of beëindigen van de Serviceperiode: (i) Gegevens die zijn opgeslagen op de online back-upruimte die bij Uw Software is geleverd, kunnen worden verwijderd; (ii) BETSOL is niet verplicht om dergelijke gegevens bij te houden, dergelijke gegevens naar u of een derde partij door te sturen of dergelijke gegevens naar een andere back-upservice of account te migreren; en (iii) u zult geen gegevens kunnen opslaan in een extra back-upruimte die u afzonderlijk hebt gekocht, tenzij en totdat de serviceperiode wordt verlengd.

1.13 Diversen. BETSOL is niet verplicht om het gebruik van de functie voor online back-up en / of gegevens die via de functie voor online back-up worden verzonden of opgeslagen, te controleren. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving en niettegenstaande de bepalingen van de derde alinea van sectie 6 hieronder, behoudt BETSOL zich het recht voor om te allen tijde gegevens of andere informatie te controleren, te herzien, te bewaren en / of openbaar te maken indien nodig om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving , regelgeving, juridische procedure of verzoek van de overheid, of om elk gebruik of vermoede schending van deze overeenkomst te onderzoeken.

2. Uw recht om materialen te kopiëren. De software kan worden gebruikt om materiaal op uw werkstation te kopiëren voor back-updoeleinden. U, niet BETSOL, bent verantwoordelijk voor het bepalen of u het recht heeft om dergelijk materiaal te kopiëren en uw licentie voor het gebruik van de software strekt zich niet uit tot het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u niet mag kopiëren.

3. Systeemvereisten.

3.1 Direct aangesloten back-upapparaten. De minimale systeemvereisten voor de software zijn: Windows 7 (of nieuwer) met een NTFS-bestandssysteem, een cd-rom-station, 200 MB vrije schijfruimte, een BETSOL-station of een externe USB-harde schijf en een USB-poort. U erkent dat de prestaties van de software kunnen worden beïnvloed door de prestaties van uw werkstation en dat het gebruik van een USB 2.0- of USB 3.0-poort ten zeerste wordt aanbevolen. U bent als enige verantwoordelijk ervoor te zorgen dat uw werkstation voldoet aan de hierboven vermelde minimale systeemvereisten, en u erkent verder dat het niet gebruiken van een USB 2.0-verbinding of een betere verbinding kan leiden tot een lage gegevensoverdrachtssnelheid door de software.

3.2 Op het netwerk aangesloten back-upapparaten. De minimale systeemvereisten voor de software zijn: Windows 7 (of nieuwer) met een NTFS-bestandssysteem, een cd-rom-station, 200 MB vrije schijfruimte, een Ethernet-netwerkpoort, een externe harde schijf met Ethernet-netwerkpoort die Windows-shares biedt zichtbaar op het netwerk. U erkent dat de prestaties van de software kunnen worden beïnvloed door de prestaties van het netwerk en het op het netwerk aangesloten opslagapparaat. U bent als enige verantwoordelijk ervoor te zorgen dat uw werkstation, back-upapparaat en netwerk voldoen aan de hierboven vermelde minimale systeemvereisten.

4. Duur en beëindiging. Deze overeenkomst begint op de ingangsdatum en loopt door totdat deze wordt beëindigd zoals uiteengezet in deze overeenkomst. Deze overeenkomst wordt automatisch beëindigd als u een materiële voorwaarde van deze overeenkomst schendt. Bij beëindiging van deze overeenkomst gaat u ermee akkoord om onmiddellijk alle gebruik van de software te staken, alle kopieën van de software te vernietigen en, op verzoek van BETSOL, schriftelijk te bevestigen dat u voldoet aan de voorwaarden van deze sectie 4. secties 1.12, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 van deze overeenkomst blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

5. Technische ondersteuning. In verband met uw gebruik van de software kunt u ervoor kiezen om via een externe computer toegang te krijgen tot assistentie van een medewerker van de technische ondersteuning. Dergelijke technische ondersteuning wordt verstrekt naar eigen goeddunken van BETSOL zonder enige garantie of garantie van welke aard dan ook. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om een back-up te maken van al uw bestaande gegevens, software en programma's voordat u technische ondersteuning ontvangt. Tijdens de technische ondersteuning kan BETSOL bepalen dat het technische probleem buiten het bereik van de technische ondersteuning valt. BETSOL behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken enige technische ondersteuning te weigeren, op te schorten of te beëindigen.

6. Privacy; Gegevensbescherming: Van tijd tot tijd kan de Software bepaalde informatie verzamelen van de computer waarop deze is geïnstalleerd, waaronder:

  • De naam die aan de computer is gegeven tijdens de eerste installatie van het besturingssysteem. Indien verzameld, wordt de naam door BETSOL gebruikt als accountnaam voor de computer waaronder u de bepaalde functies van de software mag gebruiken. U kunt de accountnaam op elk moment wijzigen na installatie van de software (aanbevolen).
  • Statusinformatie over installatie en bediening van de software. Deze informatie geeft aan BETSOL aan of de installatie van de software is voltooid en of er een fout is opgetreden in de software. De statusinformatie kan alleen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten als deze informatie is opgenomen in de naam van het bestand of de map die de Software tegenkomt op het moment van installatie of fout. De statusinformatie wordt verzameld door BETSOL om de productprestaties en het succespercentage van de installatie van de BETSOL te evalueren.
  • Informatie in een rapport dat u via de software naar BETSOL kunt sturen wanneer de software een probleem tegenkomt. Het rapport bevat informatie over de status van zowel de software als uw computer op het moment dat de software het probleem ondervond. De statusinformatie over uw computer kan de systeemtaal, landinstelling en de besturingssysteemversie voor uw computer bevatten, evenals het lopende proces, hun status- en prestatie-informatie.De informatie wordt alleen met uw toestemming naar BETSOL verzonden, en wordt niet automatisch verzonden. De informatie wordt door BETSOL verzameld om technische ondersteuning te bieden bij het oplossen van problemen en het oplossen van het ondervonden probleem en het verbeteren van de productprestaties van BETSOL.
  • Het IP-adres (Internet Protocol) en / of MAC-adres (Media Access Control) en het Machine-ID van de computer waarop de Software is geïnstalleerd om de Software te laten functioneren en voor licentiebeheer.
  • Andere algemene, statistische informatie die wordt gebruikt voor productanalyse en voor het verbeteren van de productfunctionaliteit.

Tenzij het uitdrukkelijk als optioneel is gedefinieerd, is de verzamelde informatie zoals hierboven uiteengezet noodzakelijk voor de functionaliteit van de producten van BETSOL. Informatie kan worden overgedragen aan BETSOL in de Verenigde Staten of andere landen die mogelijk minder beschermende wetten voor gegevensbescherming hebben dan de regio waarin u zich bevindt (inclusief de Europese Unie) en kan toegankelijk zijn voor werknemers of aannemers van BETSOL, uitsluitend voor gebruik in de overeenstemming met de hierboven beschreven doeleinden. Voor dezelfde doeleinden kan de informatie worden gedeeld met partners en leveranciers die de informatie namens BETSOL verwerken. BETSOL heeft stappen ondernomen zodat de verzamelde informatie, indien overgedragen, een passend beschermingsniveau krijgt. Behoudens de toepasselijke wetten, behoudt BETSOL zich het recht voor om mee te werken aan juridische procedures en wetshandhaving of ander overheidsonderzoek met betrekking tot uw gebruik van deze software. Door de software te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat BETSOL dergelijke informatie voor deze doeleinden mag verzamelen, verzenden, opslaan, openbaar maken en analyseren. Bovendien worden alle gegevens die u verzendt of opslaat via de functie voor online back-up, overgebracht naar en opgeslagen op servers in landen die mogelijk minder beschermende wetten voor gegevensbescherming hebben dan het land waarin u zich bevindt (inclusief maar niet beperkt tot de Verenigde Staten) . Deze servers zijn eigendom van en worden beheerd door een externe processor. Als u vragen heeft over hoe uw gegevens worden verwerkt, neem dan contact op met de klantenservice van BETSOL via de contactgegevens in sectie 12.

7. Garantie en disclaimer.

7.1 Garantie. BETSOL garandeert dat de Software gedurende een periode van 90 dagen vanaf de Ingangsdatum substantieel zal presteren in overeenstemming met de Documentatie. Uw enige en exclusieve remedie voor elke niet-naleving van deze garantie is voor BETSOL om de software te repareren of te vervangen. Elke foutcorrectie die aan U wordt verstrekt, verlengt de garantieperiode niet. BETSOL heeft geen verplichting onder deze Sectie 7.1 of anderszins met betrekking tot enige vermeende schending van deze Overeenkomst op basis van of als gevolg van: (a) ongeoorloofd gebruik, reproductie of distributie van de Software door U; (b) elk gebruik van de Software in combinatie met andere producten, apparatuur, software, bedrijfsmethoden of gegevens die niet door BETSOL zijn geleverd; (c) fouten of defecten veroorzaakt door hardware of software van derden; of (d) een ongeval, misbruik, verkeerde toepassing, verkeerd gebruik, abnormaal gebruik of virussen van derden.

7.2 Afwijzing van garantie. BETSOL GEEFT GEEN GARANTIE DAT: (A) DE WERKING VAN DE SOFTWARE- OF ONLINE-BACK-FUNCTIES ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT DE FUNCTIES IN DE SOFTWARE ZAL WERKEN IN COMBINATIES VAN SOFTWARE OF HARDWARE DIE U KUNT GEBRUIKEN; (B) DE SOFTWARE OF ONLINE BACK-UPFUNCTIES ZULLEN AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN VOLDOEN; OF (C) ALLE RESULTATEN, UITVOER OF GEGEVENS DIE DOOR DE SOFTWARE WORDEN VERSTREKT OF GEGEVEN, ZULLEN NAUWKEURIG, UP-TO-DATE, VOLLEDIG OF BETROUWBAAR ZIJN. BEHALVE, ZOALS UITDRUKKELIJK BEDOELD IN SECTIE 7.1, WIJST BETSOL, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ALLE ANDERE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR WETGEVING OF ANDERSZINS, IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST EN DE SOFTWARE, ALLE ANDERE DIENSTEN DIE AAN U WORDEN VERSTREKT, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN.

8. Beperking van aansprakelijkheid. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BETSOL IN HET KADER VAN DEZE OVEREENKOMST, ONGEACHT DE GRONDSLAG VAN AANSPRAKELIJKHEID OF DE VORM VAN ACTIE, ZAL DE VERGOEDINGEN VAN BETSOL VOOR DE SOFTWARE DIE DE AANSPRAKELIJKHEID VEROORZAAKT, NIET OVERSCHRIJDEN. VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, IS BETSOL NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, OOK GEVORMD, OOK VOOR SCHENDING VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERSZINSHANDEL VAN DE ZUIVERHEID. SCHADE, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE SOFTWARE OF ONLINE BACK-UPFUNCTIES TE GEBRUIKEN, OF ENIGE RESULTATEN VAN OF VIA DE SOFTWARE OF ONLINE BACK-UPFUNCTIES. BETSOL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEGEVENSVERLIES, GEGEVENSVERBETERING OF ENIGE NETWERKGERELATEERDE PROBLEMEN DIE TOEGANKELIJK ZIJN VOOR DE SOFTWARE OF ONLINE BACK-UPFUNCTIES. DEZE BEPERKINGEN ZULLEN ZELFS VAN TOEPASSING ZIJN ALS ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID ONTKENT VAN HAAR ESSENTIËLE DOEL.

9. Toestemming om gegevens te gebruiken. . In een poging om de prestaties van de software te bewaken en te verbeteren, heeft BETSOL het recht om anonieme, niet-persoonlijke informatie te extraheren, compileren, synthetiseren en analyseren over de configuratie van het werkstation dat wordt ondersteund door de software en de prestaties van de software met het werkstation ("prestatiegegevens"). Voor zover prestatiegegevens worden verzameld door BETSOL, zullen de prestatiegegevens uitsluitend eigendom zijn van BETSOL en kunnen ze door BETSOL worden gebruikt voor elk wettig zakelijk doel in geaggregeerde vorm zonder de bron van de prestatiegegevens specifiek te identificeren.

10. Overdracht en toewijzing. U mag de software, deze overeenkomst of uw rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst niet toewijzen, delegeren of anderszins overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BETSOL, en dan alleen als (a) u alle software overdraagt en geen kopie bewaart en (b) de verkrijger leest en stemt ermee in gebonden te zijn door deze overeenkomst. Deze beperking op overdracht en toewijzing is van toepassing op software die is gebundeld met een externe harde schijf of ander back-upapparaat. Toewijzing van deze overeenkomst ontslaat u niet van enige eerdere openstaande verplichting onder deze overeenkomst en stelt u of uw rechtverkrijgende niet in staat het aantal installaties van de software dat is geautoriseerd onder deze overeenkomst uit te breiden. Deze overeenkomst is vrij toewijsbaar door BETSOL en komt ten goede aan de opvolgers en toewijzingen van BETSOL. Elke overdracht of toewijzing die in strijd is met dit artikel 8 is nietig.

11. Beperkte rechten van de Amerikaanse regering. De Software bestaat uit "Commerciële computersoftware" en "Commerciële computersoftwaredocumentatie", zoals dergelijke termen worden gebruikt in 48 CFR 12.212 of 48 CFR 227.7202, indien van toepassing. In overeenstemming met 48 CFR 12.212 of 48 CFR 227.7202-1 tot en met 4, worden de commerciële computersoftware en commerciële computersoftwaredocumentatie in licentie gegeven aan klanten van de Amerikaanse overheid: (a) alleen als commerciële items; en (b) met alleen die rechten die worden verleend aan alle andere klanten op grond van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

12. Aanvullende voorwaarden. Als een bepaling van deze overeenkomst niet-afdwingbaar blijkt te zijn, wordt een dergelijke voorwaarde beschouwd als scheidbaar van de overige voorwaarden, die geldig en afdwingbaar blijven. U mag de Software niet exporteren, verzenden, verzenden of opnieuw exporteren in strijd met enige toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de Export Administration Regulations van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Eventuele wijzigingen of aanpassingen van deze overeenkomst zijn alleen bindend voor de partijen indien ze schriftelijk zijn gemaakt en ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen. In geen geval zijn de voorgedrukte voorwaarden van een inkooporder van toepassing op deze overeenkomst. Geen enkele mislukking of vertraging van een van de partijen bij de uitoefening van enig recht zal als afstand doen gelden, noch zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening door een van de partijen van enig recht enige andere of verdere uitoefening daarvan of de uitoefening van enige ander recht. Alle kennisgevingen, toestemmingen en goedkeuringen onder deze Overeenkomst moeten schriftelijk worden bezorgd door persoonlijke bezorging, elektronische fax of aangetekende post, porto vooraf betaald, aan de andere partij via haar geregistreerde agent of op een ander adres dat later door een dergelijke partij kan worden aangewezen . Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de staat Colorado, ongeacht de principes van wetsconflicten. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst moeten worden voorgelegd aan de staats- en federale rechtbanken in Denver, Colorado, zoals wettelijk is toegestaan en elke partij stemt hierbij onherroepelijk in met de jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken in een dergelijke actie of procedure. Deze overeenkomst creëert geen agentschap, partnerschap of joint venture. Partijen zijn en blijven te allen tijde onafhankelijke contractanten en geen agenten of werknemers van de wederpartij. Mocht u vragen hebben over deze overeenkomst, of als u om welke reden dan ook contact wilt opnemen met BETSOL, schrijf dan naar BETSOL Customer Service, 10901 W 120th Ave, Suite 235, Broomfield CO 80021 of bezoek de ondersteuningspagina op www.rebitgo.com. U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected] of het gratis nummer 1-800-281-5609 bellen

Laatst bijgewerkt

Datum: 25 september 2017