BETSOL, LLC
OVEREENKOMST

Deze wederverkopersovereenkomst ("Overeenkomst") Ligt tussen BETSOL, LLC ("BETSOL") En de entiteit of het individu geïdentificeerd in BETSOL's aanvraagprogramma voor het resellerprogramma ("Tussenpersoon'). Als Reseller een entiteit is, verklaart de persoon die deze Overeenkomst namens de entiteit aangaat hierbij dat hij / zij een werknemer of agent van Reseller is en bevoegd is om deze Overeenkomst namens Reseller aan te gaan.

Door te klikken op "Ik ga akkoord met de Servicevoorwaarden van de Partner" op de Rebit Partnerprogramma-applicatie (https://rebitgo.backuppc.net/rebit-partner-program-application/), erkent de reseller dat hij deze overeenkomst heeft gelezen, begrijpt het en stemt ermee in eraan gebonden te zijn. De "Ingangsdatum" is de datum waarop de reseller op de onderstaande knop "Accepteren" klikt.

1.                  BENOEMING VAN DE RESELLER; RELATIE VAN DE PARTIJEN.

(een)               Afspraak. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst, benoemt BETSOL hierbij wederverkoper en accepteert wederverkoper hierbij de benoeming als niet-exclusieve wederverkoper van BETSOL van licentiesleutels voor de Rebit-softwareoplossingen uiteengezet in Schema A ("oplossingen") uitsluitend voor intern gebruik door Eindklanten van de wederverkoper ("eindgebruiker") en niet voor wederverkoop aan andere distributeurs of andere derde partijen. BETSOL behoudt zich het recht voor om op elk moment een van de oplossingen in Schema A te wijzigen, aan te passen of stop te zetten. Bovendien mag BETSOL, maar is niet verplicht, om aanvullende producten toe te voegen aan de oplossingen in Schema A.

  • Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst verleent BETSOL aan de wederverkoper een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om te kopen van BETSOL-licentiesleutels voor de oplossing en levert deze licentiesleutels rechtstreeks aan eindgebruikers voor gebruik op het aantal computers waarvoor Reseller heeft de toepasselijke vergoedingen betaald.
  • Niet exclusief. Deze afspraak is niet exclusief voor Reseller. BETSOL kan te allen tijde en van tijd tot tijd andere distributeurs, wederverkopers, agenten of derden aanwijzen om dezelfde diensten als wederverkoper uit te voeren. BETSOL behoudt zich het recht voor om rechtstreeks en via andere wederverkopers of distributeurs verkoop aan te bieden en te vragen, en via elk ander distributiekanaal dat BETSOL naar eigen goeddunken wenselijk acht, en de wederverkoper heeft geen recht op enige commissie, korting of andere compensatie met met betrekking tot of vanwege een dergelijke verkoop. Reseller erkent en stemt ermee in dat de Eindgebruiker, voordat een Eindgebruiker toegang krijgt tot of gebruik maakt van een Oplossing, de standaard licentieovereenkomst voor eindgebruikers van BETSOL voor de toepasselijke Oplossingen ("EULA") moet uitvoeren. Als de reseller instemt met de EULA namens de eindgebruiker, verklaart en garandeert de reseller dat hij de uitdrukkelijke toestemming van de eindgebruiker heeft gekregen om namens de eindgebruiker te handelen en de eindgebruiker aan de EULA te binden.

(d)               Relatie tussen de partijen. Niettegenstaande het tegendeel hierin, inclusief de aanwijzing van Reseller als een niet-exclusieve BETSOL-reseller, worden BETSOL en Reseller niet beschouwd als partners, agenten, werkgever of werknemer, meester of dienaar, geassocieerde deelnemingen, joint venturers of om enige relatie te hebben andere dan onafhankelijke contractanten. De werknemers en agenten van de wederverkoper zijn en worden niet beschouwd als agenten of werknemers van BETSOL. Wederverkoper en zijn agenten en werknemers zullen volledig samenwerken met BETSOL en zullen geen verplichtingen aangaan of vertegenwoordigen namens BETSOL zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BETSOL en specifieke toestemming daarvoor. Reseller is aansprakelijk voor, vrijwaart, verdedigt en houdt BETSOL vrij van en tegen claims van resellers agenten, werknemers of derden voor enige vergoeding, voordelen, belastingen, ongeoorloofde toezeggingen en soortgelijke zaken.

(d)           Voorbehoud van rechten. BETSOL verleent geen rechten of licenties behalve die uitdrukkelijk en ondubbelzinnig zijn uiteengezet in deze Overeenkomst.

2.                  TERMIJN; BEËINDIGING.

(een)               Termijn. De looptijd van deze overeenkomst begint op de ingangsdatum en loopt door totdat deze wordt beëindigd zoals toegestaan onder deze overeenkomst (de "looptijd").

(b)               Beëindiging. Deze overeenkomst eindigt wanneer zich een van de volgende gebeurtenissen voordoet:

(i) Door een van beide partijen, voor het gemak, na het verstrekken van 15 dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving van beëindiging aan de andere partij.

(ii) door een van beide partijen, wegens materiële schending van deze Overeenkomst, op het feit dat de andere partij de materiële schending niet binnen vijf dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van een dergelijke materiële schending aanzienlijk heeft verholpen, waarin alle relevante feiten worden uiteengezet; op voorwaarde echter dat elk opzettelijk ongeoorloofd gebruik, kopiëren, wijzigen, reverse engineering, openbaarmaking, distributie of sublicentie van de BETSOL-technologie of gerelateerde methoden, algoritmen, technieken of processen wordt beschouwd als een materiële schending van deze overeenkomst die niet kan worden genezen, en beëindiging kan onmiddellijk zijn.

(iii) Onmiddellijk, in het geval dat de wederverkoper geen betalingen heeft gedaan aan BETSOL en / of de toegewezen distributeur in overeenstemming met sectie 3, en betalingsregelingen niet binnen vijf (5) dagen kunnen worden overeengekomen.

(iv) Als Reseller wordt ontbonden, kan BETSOL deze Overeenkomst beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan Reseller.

(v) Door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, indien een van de partijen zich bezighoudt met een Controlewijziging. Een "Controlewijziging" met betrekking tot een partij betekent een of meer van de volgende gebeurtenissen: (i) alle of vrijwel alle activa van de partij zijn verkocht aan een derde partij, hetzij door verkoop van activa, fusie, reoroganisatie of anderszins , of (ii) een derde partij de zeggenschap verkrijgt over een partij hierbij.

(c)               Gevolgen van beëindiging. Na afloop of beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, zal Reseller binnen vijftien (15) dagen alle Oplossingen, producten, documenten, materialen en vertrouwelijke informatie (indien van toepassing) in zijn bezit of onder zijn controle terugsturen naar BETSOL en zal hij dit certificeren aan BETSOL schriftelijk en alle rechten en licenties die hieronder aan Reseller zijn verleend, vervallen onmiddellijk. Niettegenstaande het voorgaande zijn alle licentierechten die op grond van een EULA aan een Eindgebruiker zijn verleend, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst volgens de voorwaarden van de EULA zolang de Eindgebruiker toepasselijke vergoedingen heeft betaald voor de rest van de dan geldende EULA-termijn. Bij beëindiging of afloop van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, heeft BETSOL het recht om rechtstreeks contact op te nemen met Eindgebruikers en rechtstreeks met Eindgebruikers te contracteren met betrekking tot de Oplossingen.

3.                  KOSTEN EN BETALING.

(een)               Betaling. Voor alle aankopen van licentiesleutels voor de Oplossingen zal Reseller BETSOL volledig betalen zoals vermeld in Bijlage A op het moment van aankoop met een creditcard. Alle betalingen zijn verschuldigd in Amerikaanse dollars en de wederverkoper heeft geen recht op verrekening. BETSOL heeft het recht Reseller een achterstallige betalingsdienstvergoeding in rekening te brengen over het bedrag van de niet-betaalde vergoedingen wanneer deze verschuldigd zijn in overeenstemming met dit Artikel 3 tegen een tarief dat gelijk is aan het laagste van: (i) anderhalf procent (1- 1/2 %) per maand; of (ii) het hoogste tarief dat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. De achterstallige betaling voor servicekosten komt bovenop de andere rechten van BETSOL voor elke schending van deze overeenkomst door de wederverkoper. BETSOL heeft het recht om van de wederverkoper redelijke juridische kosten en gemaakte kosten te vergoeden die zijn gemaakt voor het innen van bedragen die de wederverkoper verschuldigd is aan BETSOL onder deze overeenkomst.

(b)               Belastingen. Alle huidige en toekomstige verkopen, accijnzen en soortgelijke belastingen, heffingen of andere kosten op betalingen door een Eindgebruiker aan Reseller, Reseller aan distributeur of door Reseller aan BETSOL met betrekking tot de Oplossingen vereist door een belastingautoriteit, worden betaald door Reseller. BETSOL is niet verantwoordelijk voor de berekening, inning, rapportage of afdracht van dergelijke belastingen. Als de wederverkoper dergelijke belastingen waarvoor hij aansprakelijk is niet betaalt en aan BETSOL wordt verzocht om dergelijke belastingen te betalen, zal de wederverkoper onmiddellijk BETSOL vergoeden voor de betaling van dergelijke belastingen en eventuele boetes en rente. De wederverkoper zal op verzoek BETSOL-documenten overleggen waarin de betaling van dergelijke belastingen wordt bevestigd, of een certificaat van vrijstelling waaruit de vrijstelling van dergelijke belastingen blijkt.

4.                  TITEL; EIGENDOM VAN INTELLECTUELE EIGENDOM.

Reseller erkent dat de oplossingen bestaan uit bedrijfseigen software en technologie die eigendom is van BETSOL of door derden in licentie is gegeven aan BETSOL (gezamenlijk de "BETSOL-technologie" genoemd). De wederverkoper stemt ermee in en erkent dat tussen de partijen BETSOL de eigenaar of licentiegever is van alle rechten, titels en belangen, inclusief alle intellectuele eigendom daarop, in en voor de BETSOL-technologie. De wederverkoper mag er niet voor zorgen en zal ervoor zorgen dat zijn werknemers, vertegenwoordigers en eindgebruikers de oplossingen of andere vertrouwelijke informatie die aan hem is bekendgemaakt of beschikbaar is gesteld onder deze overeenkomst niet reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, en zullen deze niet verwijderen, overdrukken of beschadigen elke kennisgeving van vertrouwelijkheid, copyright, handelsmerk, logo, legende of andere eigendomskennisgevingen, eigendomsrechten of vertrouwelijkheid van originelen of kopieën van vertrouwelijke informatie die het verkrijgt van BETSOL. BETSOL behoudt alle rechten, titels en belangen voor de Oplossingen en / of de Vertrouwelijke Informatie.

5.                  VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERVERKOPER.

(een)               Voorzieningen. Tijdens de looptijd van deze overeenkomst moet de wederverkoper over adequate faciliteiten, middelen en personeel beschikken, en te allen tijde de hoogste professionele normen en prestaties handhaven en zijn redelijke inspanningen leveren om de oplossingen aan eindgebruikers te promoten en op de markt te brengen onder voorwaarden die in overeenstemming zijn met die in de EULA. De wederverkoper zal een locatie, faciliteiten en personeel verschaffen die redelijk aanvaardbaar zijn voor BETSOL met het oog op het op de markt brengen van de oplossingen.

(b)               Inzet van getrainde bronnen voor wederverkopers. De wederverkoper zorgt ervoor dat ten minste één (1) werknemer of vertegenwoordiger van de wederverkoper die kennis heeft van de installatie en het gebruik van de oplossing, beschikbaar is om hieronder diensten te verlenen.

(c)               Samenwerking. De partijen verlenen elkaar redelijke medewerking en bijstand en plegen indien nodig overleg met elkaar om een efficiënte en tijdige levering van de oplossingen te vergemakkelijken.

(d)               Geen verzoek. De partijen zullen tijdens de voorwaarden van deze overeenkomst en gedurende een periode van één (1) jaar na beëindiging of afloop van deze overeenkomst geen werknemers van elkaar vragen.

(f)            Naleving van wetten. De wederverkoper zal al het mogelijke doen om de oplossingen aan eindgebruikers in licentie te geven of te distribueren, zoals hieronder is toegestaan, en te voldoen aan goede zakelijke praktijken en alle toepasselijke wet- en regelgeving van de Verenigde Staten (inclusief maar niet beperkt tot de Amerikaanse wet- en regelgeving met betrekking tot export, buitenlandse corrupte praktijken en dergelijke), alle vergoedingen en andere kosten betalen die vereist zijn door dergelijke wet- en regelgeving, en alle materiële licenties, vergunningen, machtigingen, registraties en kwalificaties van alle toepasselijke overheidsdiensten en -agentschappen volledig in stand houden en uitvoeren voor zover nodig om haar verplichtingen hieronder na te komen.

(g)           Gebruiksbeperkingen.  De wederverkoper mag (en zal anderen niet toestaan) te proberen (a) de oplossingen te compileren, te demonteren, te reverse-engineeren of anderszins terug te brengen tot een voor de mens waarneembare vorm, (b) de oplossingen verhuren, verkopen, leasen of bezwaren of gebruik het ten behoeve van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot het delen van tijd en het gebruik van de oplossingen in een servicebureau-omgeving, of (c) het verwijderen, verbergen, wijzigen of niet reproduceren van kennisgevingen, aanduidingen of andere merken die zijn opgenomen op of met de oplossingen of marketingmaterialen van BETSOL. Bovendien erkent Reseller dat de resultaten van prestatietests van de Oplossingen en services die met de Oplossingen worden geleverd, Vertrouwelijke Informatie van BETSOL vormen.

(h)           Overeenkomsten met eindgebruikers. Reseller stelt BETSOL onmiddellijk in kennis van elke inbreuk van een Eindgebruiker of vermoedelijke inbreuk op een EULA.

Het niet nakomen door een reseller van een van zijn verplichtingen zoals uiteengezet in dit artikel 5 vormt een inbreuk op deze overeenkomst en geeft BETSOL het recht om de wederverkoper op de hoogte te stellen van een dergelijke inbreuk te verlangen.

6.                  VERTEGENWOORDIGINGEN EN GARANTIES.

Reseller verklaart en garandeert en verbindt zich ertoe dat:

(a) De informatie die wordt verstrekt op een registratie- of aanvraagformulier dat bij BETSOL wordt ingediend, is waar en correct en zal dat blijven gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, tenzij de wederverkoper anderszins BETSOL schriftelijk op de hoogte stelt. Als er tijdens de Looptijd van deze Overeenkomst informatie verandert, stemt de Reseller ermee in om BETSOL hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Reseller begrijpt dat een wijziging in informatie de status van Reseller hieronder kan beïnvloeden;

(b) Het zal voldoen aan alle vereisten die van toepassing zijn op de Reseller op grond van een BETSOL-resellerprogramma, zoals dit van tijd tot tijd door BETSOL kan worden vastgesteld;

(c) Het heeft de volledige bevoegdheid en bevoegdheid om deze Overeenkomst aan te gaan;

(d) Het zal zijn zaken doen op een manier die te allen tijde gunstig uitkomt op BETSOL en de Oplossingen en de naam en goodwill van BETSOL;

(e) Het geeft geen verklaringen, garanties of garanties met betrekking tot de Oplossingen, of hun kenmerken, functionaliteit of specificaties die een aanvulling zijn op of niet consistent zijn met de op dat moment gepubliceerde documentatie van BETSOL voor de Oplossingen;

(f) Het geeft geen verklaringen, garanties of garanties namens BETSOL; en

(g) SolutionReseller zal ervoor zorgen dat elke Eindgebruiker de voorwaarden van de EULA erkent en ermee instemt als voorwaarde voor het gebruik en de toegang tot de Oplossingen, indien van toepassing.

Reseller vrijwaart BETSOL van alle claims, verliezen, kosten, boetes of kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit een schending van de verklaringen en garanties van Reseller in dit artikel 6.

7.                  GARANTIEDISCLAIMER.

BETSOL GEEFT GEEN GARANTIES IN VERBAND MET DE OPLOSSINGEN OF BETSOL-TECHNOLOGIE (ANDERE DAN DOORGEGEVEN GARANTIES VAN SOFTWARE VAN DERDEN OF HARDWARE-AANBIEDERS, INDIEN BESCHIKBAAR), WELKE SCHRIFTELIJKE OF MONDELING, WETTELIJKE, EXPLICIETE, WETTELIJKE TOEPASSING, WETTING NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. DE WEDERVERKOPER IS GEEN BEVOEGDHEID OM ENIGE GARANTIEVERPLICHTING TE DOEN VOOR BETSOL NAMENS, OF SCHRIFTELIJK OF MONDELING.

8.                  BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

IN GEEN GEVAL IS BETSOL AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN BEDRIJFSVERLIES, GEGEVENSVERLIES OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN ZAKEN OF VOOR INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE SOORT, WELKE ONDER DEZE OVEREENKOMST OF ANDERSZINS BETSOL IS GEMIDDELD OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF VOOR ENIGE CLAIM TEGEN RESELLER DOOR EINDGEBRUIKERS OF ENIGE ANDERE PARTIJ. IN GEEN GEVAL ZAL BETSOL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE VOOR ENIGE EINDGEBRUIKER OF ANDERE DERDE PARTIJ DOOR WEDERVERKOPER, ENIGE AGENT VAN VERKOPER, ENIGE VERDELER OF DEALER OF ANDERE PERSOON OF ENTITEIT IN DE DISTRIBUTIEKETEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE AGGREGAIRE AANSPRAKELIJKHEID VAN BETSOL IN HET KADER VAN DEZE OVEREENKOMST HET BEDRAG VAN BETSOL HIERONDER IN DE 12 MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN HET GEBEURT AAN DE VORDERING ONTVANGEN.

9.                  VERTROUWELIJKHEID.

(a) Reseller zal (i) de Vertrouwelijke Informatie (zoals hieronder gedefinieerd) van BETSOL in vertrouwen en vertrouwen bewaren en mag de Vertrouwelijke Informatie niet onthullen of vrijgeven aan enige persoon of entiteit, en (ii) de Vertrouwelijke Informatie voor geen enkel doel gebruiken wat dan ook, behalve zoals hierin uitdrukkelijk uiteengezet. Wederverkoper zal de vertrouwelijke informatie met dezelfde mate van zorg behandelen die hij gebruikt voor zijn eigen meest gevoelige en vertrouwelijke informatie, maar niet minder dan een redelijke mate van zorg. De wederverkoper zal de vertrouwelijke informatie alleen bekendmaken aan die van zijn werknemers die dergelijke vertrouwelijke informatie moeten kennen en zal alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat zijn werknemers de bepalingen van dit lid naleven. "Vertrouwelijke informatie" betekent de BETSOL-technologie en -oplossingen en alle informatie of een deel daarvan van een bedrijfseigen vertrouwelijk en / of handelsgeheim karakter, bekendgemaakt aan of anderszins nageleefd door Reseller of zijn werknemers, agenten of gelieerde ondernemingen (elk afzonderlijk aangeduid als een "ontvanger") direct of indirect, hetzij mondeling, schriftelijk of in een andere vorm, technische documentatie, knowhow, bedrijfsgeheimen, kennis, concepten, gegevens, rapporten, methodologie, prijzen, zakelijke aangelegenheden en andere informatie of kennis die eigendom is van of ontwikkeld is door BETSOL, behalve informatie die Reseller kan aantonen: (w) was op het moment van openbaarmaking, in het algemeen deel van het publieke domein of wordt daarna algemeen deel van het publieke domein door geen handeling of nalaten van Reseller; of (x) rechtmatig in het bezit van de Reseller was, zoals blijkt uit schriftelijke documenten voorafgaand aan een dergelijke openbaarmaking en zonder geheimhoudingsplicht; of (y) rechtmatig door Reseller is ontvangen na bekendmaking van een derde partij zonder geheimhoudingsplicht en zonder schending door die derde partij van een geheimhoudingsplicht aan een ander; of (z) onafhankelijk is ontwikkeld door Reseller zonder enig gebruik van of voordeel van Vertrouwelijke Informatie.

10.              HANDELSMERKEN.

(a) De wederverkoper mag zichzelf gedurende de looptijd van deze overeenkomst als "BETSOL-wederverkoper" aanduiden en er naar worden verwezen, in overeenstemming met de op dat moment geldende richtlijnen van BETSOL. Onder voorbehoud van alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst verleent BETSOL hierbij aan de wederverkoper een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de handelsmerken van BETSOL te gebruiken.

(b) Reseller erkent en gaat ermee akkoord dat (i) de BETSOL-handelsmerken uitsluitend en exclusief eigendom zijn van BETSOL; (ii) behalve zoals hierin uiteengezet, heeft de wederverkoper geen rechten, titels of belangen in of op de BETSOL-handelsmerken; en (iii) alle gebruik van de BETSOL-handelsmerken door de wederverkoper komt ten goede aan BETSOL. De wederverkoper stemt ermee in om de handelsmerken van BETSOL (of enig ander merk dat daarmee verwarrend lijkt) niet overal in de wereld te gebruiken of aan te vragen, ook niet als domeinnaam of subdomeinnaam. De wederverkoper gaat ermee akkoord dat hij zich niet bezighoudt met, deelneemt aan of anderszins betrokken raakt bij enige activiteit of handelwijze die het imago en / of de reputatie van handelsmerken van BETSOL vermindert en / of aantast.

11.              VERZEKERING.

De wederverkoper zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst en gedurende een periode van twee (2) jaar daarna een adequate verzekering hebben en behouden om zijn verplichtingen hieronder te dekken, met inbegrip van de algemene aansprakelijkheid en de verzekering tegen fouten en nalatigheden.

12.              ALGEMEEN.

(a) Deze overeenkomst en de bijgevoegde schema's bevatten de volledige overeenkomst tussen de partijen hierbij met betrekking tot het onderwerp hiervan, en geen enkele wijziging, wijziging, wijziging of aanvulling is van kracht tenzij schriftelijk en ondertekend door de partij waartegen zij wordt verzocht af te dwingen. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere voorstellen, afspraken, onderhandelingen en overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp hiervan.

(b) Geen enkele wijziging, verklaring van afstand, kwijting of wijziging van een van de voorwaarden van deze Overeenkomst is geldig tenzij schriftelijk ondertekend door beide partijen.

(c) Elke schriftelijke kennisgeving vereist door deze Overeenkomst zal voldoende worden gedaan op de verzenddatum indien (a) geleverd (i) door persoonlijke service, (ii) door erkende internationale koeriersdienst, of (iii) per faxverzending en onmiddellijk bevestigd in schriftelijk door een kopie verzonden door een erkende internationale koeriersdienst, of (b) bij ontvangst, indien aangetekend of aangetekend verzonden, gefrankeerd gefrankeerd, ontvangstbewijs aangevraagd op het adres vermeld op de aanvraag of registratie van de wederverkoper ingediend bij BETSOL, indien bij wederverkopers, of naar het adres vermeld in de aanhef van BETSOL, indien naar BETSOL. Afwijzing of andere weigering om te accepteren of het onvermogen om te leveren vanwege een gewijzigd adres waarvan geen kennisgeving is gegeven zoals hierin is aangegeven, wordt beschouwd als ontvangst van de verzonden kennisgeving, het verzoek of het verzoek. Door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, hebben de partijen en hun respectieve toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden het recht om van tijd tot tijd en op elk moment tijdens de looptijd van deze overeenkomst hun respectievelijke geadresseerde of adres voor kennisgevingen te wijzigen.

(d) Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Colorado en de regering van de Verenigde Staten zonder gevolg te geven aan wetsconflicten of een ander VN-verdrag inzake de internationale verkoop van goederen, en ongeacht de plaats van de fysieke uitvoering en prestaties. De partijen stemmen hierbij onherroepelijk ermee in en komen overeen dat, behalve zoals hierin uiteengezet, elk geschil, controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, inclusief de vorming, interpretatie, schending of beëindiging daarvan, inclusief of de beweerde claims arbitrair zijn, worden verwezen naar en uiteindelijk worden bepaald door arbitrage in overeenstemming met de JAMS International Arbitration Rules. Het tribunaal zal bestaan uit drie arbiters. De plaats van arbitrage is Denver, Colorado. De taal die in de arbitrageprocedure wordt gebruikt, is Engels. De heersende partij in de arbitrage heeft recht op vergoeding van haar redelijke kosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria, honoraria van deskundigen en alle andere kosten) die daarmee zijn gemaakt. Een oordeel over de uitspraak van de arbiter (s) kan worden gedaan door elke rechtbank die daartoe bevoegd is, of er kan bij die rechtbank een verzoek worden ingediend voor rechterlijke aanvaarding van een uitspraak en een bevel tot tenuitvoerlegging, naargelang het geval. Niettegenstaande het voorgaande, heeft elke partij het recht om, in afwachting van een definitieve beslissing van de arbiter (s), een gerechtelijke procedure in te stellen bij een bevoegde rechtbank in afwachting van een definitieve beslissing, op voorwaarde dat alleen een permanent bevel en schadevergoeding worden toegekend door de arbiter ( s). Voor alle doeleinden van dit artikel 12 (d) stemmen de partijen in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de Amerikaanse federale rechtbanken in Denver, Colorado.

(e) Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen hierdoor op geen enkele wijze worden beïnvloed of aangetast.

(f) Noch BETSOL noch Reseller is niet aansprakelijk voor enige mislukking of vertraging in de uitvoering van deze Overeenkomst als gevolg van een oorzaak buiten haar redelijke controle, waaronder oorlogshandelingen, overmacht, aardbeving, overstroming, embargo, rel, sabotage, arbeidstekort of geschil, overheidsdaad of falen of verstoring van het internet.

(g) Noch deze Overeenkomst, noch enige van haar rechten of verplichtingen kunnen worden toegewezen of anderszins overgedragen of gedelegeerd door de Reseller. Elke poging om een van de voorgaande dingen te doen in strijd met deze Overeenkomst is nietig en heeft geen kracht en gevolg. BETSOL mag deze Overeenkomst en haar rechten en verplichtingen hieronder vrij toewijzen, delegeren en overdragen.

(h) Elke partij is van plan dat deze Overeenkomst niet zal profiteren van, of enig recht of oorzaak van actie zal creëren in of namens een andere persoon of entiteit dan Reseller en BETSOL.

(i) Secties 2 (c), 3 (voor zover eventuele vergoedingen of belastingen onbetaald blijven bij beëindiging van deze overeenkomst), 4, 5 en 6-12 blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze overeenkomst.

(j) Tijdens de Looptijd van deze Overeenkomst en gedurende een periode van drie (3) jaar daarna, zal Reseller volledige en nauwkeurige documenten opstellen en bijhouden met betrekking tot alle zaken met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst, inclusief overeenkomsten met Eindgebruikers, inclusief de naam, titel, adres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer; en verstrek dergelijke records op verzoek aan BETSOL. Bovendien behoudt BETSOL zich het recht voor om de boeken en bescheiden van de wederverkoper, inclusief het bovengenoemde materiaal, zeven dagen van tevoren tijdens kantooruren te controleren. In het geval dat de audit een discrepantie tussen de betalingen en de hieronder verschuldigde bedragen aan het licht brengt, zal de reseller onmiddellijk betalen voor een dergelijke onderbetaling. In het geval dat de audit een discrepantie van onderbetaling van meer dan drie procent (3%) onthult, zal de reseller de auditvergoedingen betalen die verband houden met een dergelijke audit.

Schema A: BETSOL

1. Oplossing:

  • Alle software van het merk Rebit

2. De BETSOL-oplossingen worden op abonnementsbasis aangeboden aan eindgebruikers. De abonnementen worden aangeboden voor een looptijd van één (1) jaar. BETSOL behoudt zich het recht voor om op elk moment een van de oplossingen in Schema A te wijzigen, aan te passen of stop te zetten. Bovendien mag BETSOL, maar is niet verplicht, om aanvullende producten toe te voegen aan de oplossingen in Schema A.

3. Honorarium:

De huidige tarieven zijn te vinden op: www.Rebitgo.com/partner-shop. De wederverkoper koopt voor elke eindgebruiker jaarlijkse licentiesleutels. De wederverkoper erkent dat (a) elke jaarlijkse licentiesleutel automatisch wordt verlengd na elke verjaardag van de eerste aankoop en (b) BETSOL de wederverkoper automatisch zijn creditcard belast op de verjaardagsdatum. In het geval dat BETSOL de creditcard van de wederverkoper niet kan belasten, behoudt BETSOL zich het recht voor om een licentiesleutel waarvoor BETSOL geen betaling ontvangt op te schorten of te beëindigen. Reseller is verantwoordelijk voor het bijhouden van volledige en nauwkeurige creditcardgegevens met BETSOL. Reseller is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het innen van betalingen van Eindgebruikers. De betalingsverplichting van Reseller is niet afhankelijk van de ontvangst door Reseller van betaling van een Eindgebruiker.