BETSOL, LLC
PERJANJIAN PENJUALAN

Perjanjian Penjual Semula Ini (“Perjanjian") Adalah antara BETSOL, LLC ("BETSOL") Dan entiti atau individu yang dikenal pasti dalam proses permohonan program reseller BETSOL ("Penjual semula"). Sekiranya Penjual Semula adalah entiti, maka individu yang memasuki Perjanjian ini bagi pihak entiti dengan ini menyatakan bahawa dia adalah pekerja atau ejen Penjual Semula dan mempunyai kuasa untuk memasuki Perjanjian ini bagi pihak Penjual Semula.

Dengan mengklik "Saya Setuju Syarat Perkhidmatan Rakan Kongsi" pada aplikasi Program Rakan Kongsi Rebit (https://rebitgo.backuppc.net/rebit-partner-program-application/), Pengecer mengakui bahawa dia telah membaca Perjanjian ini, memahaminya, dan bersetuju untuk terikat dengannya. "Tarikh Berkuatkuasa" adalah tarikh di mana Pengecer mengklik butang "Terima" di bawah.

1.                  PELANTIKAN PENJUALAN; HUBUNGAN PIHAK.

(a)               Pelantikan. Tertakluk pada terma dan syarat Perjanjian ini, BETSOL dengan ini melantik Reseller dan Reseller dengan ini menerima janji sebagai reseller BETSOL kunci lesen bukan eksklusif untuk penyelesaian perisian Rebit yang dinyatakan dalam Jadual A ("Penyelesaian") semata-mata untuk penggunaan dalaman oleh Pelanggan pengguna akhir Penjual ("Pengguna Akhir") dan bukan untuk dijual semula kepada pengedar lain atau pihak ketiga yang lain. BETSOL berhak, pada bila-bila masa, mengubah, mengubah, atau menghentikan mana-mana Penyelesaian yang ditetapkan dalam Jadual A. Selain itu, BETSOL mungkin, tetapi tidak diwajibkan, untuk menambahkan produk tambahan ke Penyelesaian yang dinyatakan dalam Jadual A.

  • Tertakluk pada terma dan syarat Perjanjian ini, BETSOL memberikan kepada Reseller lesen tidak eksklusif dan tidak boleh dipindah milik untuk membeli dari kunci lesen BETSOL ke Penyelesaian dan memberikan kunci lesen tersebut terus kepada Pengguna Akhir untuk digunakan pada jumlah komputer yang Penjual semula telah membayar yuran yang berkenaan.
  • Tidak eksklusif. Temujanji ini tidak eksklusif untuk Penjual Semula. BETSOL boleh melantik pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa pengedar, penjual semula, ejen, atau pihak ketiga yang lain untuk melakukan perkhidmatan yang sama seperti Penjual Semula. BETSOL berhak untuk memasarkan dan meminta penjualan secara langsung dan melalui penjual semula atau pengedar lain, dan melalui saluran pengedaran lain yang BETSOL dalam pertimbangannya sendiri anggap wajar, dan Penjual semula tidak akan berhak mendapat komisen, diskaun, atau pampasan lain dengan berkenaan dengan, atau kerana, penjualan tersebut. Penjual semula mengakui dan bersetuju bahawa sebelum Pengguna Akhir menerima akses atau menggunakan Penyelesaian, Pengguna Akhir akan diminta untuk melaksanakan perjanjian lesen pengguna akhir standard BETSOL untuk Penyelesaian yang berlaku ("EULA"). Sekiranya Penjual semula bersetuju dengan EULA bagi pihak Pengguna Akhir, Penjual semula menyatakan dan menjamin bahawa pihaknya telah mendapat persetujuan nyata Pengguna Akhir untuk bertindak bagi pihak Pengguna Akhir dan mengikat Pengguna Akhir dengan EULA.

(d)               Hubungan Para Pihak. Walau apa pun yang bertentangan di sini, termasuk penetapan Reseller sebagai reseller BETSOL bukan eksklusif, BETSOL dan Reseller tidak akan dianggap sebagai rakan kongsi, ejen, majikan atau pekerja, tuan atau pelayan, rakan sekutu, usahasama atau mempunyai hubungan selain daripada kontraktor bebas. Kakitangan dan ejen penjual semula tidak dan tidak akan dianggap sebagai ejen atau pekerja BETSOL. Penjual semula dan ejen dan pegawainya harus bekerjasama sepenuhnya dengan BETSOL dan tidak akan membuat, atau mewakili kemampuan untuk membuat, komitmen bagi pihak BETSOL tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan bertulis BETSOL terlebih dahulu dan kebenaran khusus oleh itu. Penjual semula bertanggungjawab, mengganti rugi, membela, dan menahan BETSOL yang tidak berbahaya dari dan terhadap, sebarang tuntutan oleh ejen, pekerja, atau pihak ketiga Penjual untuk sebarang pampasan, faedah, cukai, komitmen tidak sah, dan perkara serupa.

(d)           Pemeliharaan Hak. BETSOL tidak memberikan hak atau lesen kecuali yang dinyatakan secara jelas dan jelas dalam Perjanjian ini.

2.                  JANGKA MASA; PENAMATAN.

(a)               Jangka masa. Jangka masa Perjanjian ini akan bermula pada Tarikh Berkuatkuasa dan akan berlanjutan sehingga ditamatkan seperti yang dibenarkan di bawah Perjanjian ini ("Istilah").

(b)               Penamatan. Perjanjian ini akan berakhir apabila berlaku salah satu daripada peristiwa berikut:

(i) Oleh salah satu pihak, untuk kemudahan, setelah memberikan pemberitahuan penamatan 15 hari sebelum penamatan kepada pihak lain.

(ii) Oleh mana-mana pihak, kerana pelanggaran penting Perjanjian ini, atas kegagalan pihak lain untuk menyembuhkan pelanggaran material tersebut secara substansial dalam masa 5 hari sejak penerimaan notis bertulis mengenai pelanggaran material tersebut yang menyatakan semua fakta yang berkaitan; dengan syarat, bagaimanapun, bahawa setiap penggunaan, penyalinan, pengubahsuaian, rekayasa terbalik, pendedahan, pengedaran atau pemberian sublesen Teknologi BETSOL yang disengajakan secara tidak sengaja atau apa-apa kaedah, algoritma, teknik atau proses yang berkaitan akan dianggap sebagai pelanggaran penting Perjanjian ini yang tidak dapat disembuhkan, dan penamatan mungkin segera.

(iii) Segera, jika Pengecer belum melakukan pembayaran ke BETSOL dan / atau pengedar yang ditugaskan sesuai dengan Bagian 3 dan pengaturan pembayaran tidak dapat disepakati dalam waktu lima (5) hari.

(iv) Sekiranya Penjual Semula dibubarkan, BETSOL dapat menghentikan Perjanjian ini setelah pemberitahuan bertulis kepada Penjual Semula.

(v) Dengan pemberitahuan bertulis kepada pihak lain, jika salah satu pihak melakukan Perubahan Kawalan. "Perubahan Kawalan" sehubungan dengan pihak bermaksud satu atau lebih dari kejadian berikut: (i) semua atau sebahagian besarnya aset pihak tersebut telah dijual kepada pihak ketiga, sama ada dengan penjualan aset, penggabungan, penyatuan semula atau sebaliknya , atau (ii) pihak ketiga memperoleh kawalan pengundian pihak di sini.

(c)               Kesan Penamatan. Setelah tamat atau ditamatkan Perjanjian dengan alasan apa pun, Pengecer akan kembali ke BETSOL dalam lima belas (15) hari semua Penyelesaian, produk, dokumen, bahan dan maklumat sulit (sebagaimana yang berlaku) yang dimiliki atau di bawah kawalannya dan akan mengesahkan hal yang sama kepada BETSOL secara bertulis, dan semua hak dan lesen yang diberikan kepada Penjual di bawah ini akan segera dihentikan. Walau apa pun yang disebutkan sebelumnya dan semua hak lesen yang diberikan kepada Pengguna Akhir menurut EULA, selama Perjanjian ini akan terus berlanjutan dari sebarang penamatan Perjanjian ini menurut syarat EULA selama Pengguna Akhir telah membayar yuran yang berlaku untuk baki jangka masa semasa EULA. Setelah penamatan atau berakhirnya Perjanjian ini dengan alasan apa pun, BETSOL berhak untuk menghubungi Pengguna Akhir secara langsung, dan berkontrak dengan Pengguna Akhir secara langsung, berkenaan dengan Penyelesaian.

3.                  YURAN DAN PEMBAYARAN.

(a)               Pembayaran. Untuk semua pembelian kunci lesen untuk Penyelesaian, Pengecer akan membayar BETSOL sepenuhnya jumlah yang dinyatakan dalam Jadual A pada masa pembelian dengan kad kredit. Semua pembayaran akan dibayar dalam Dolar AS dan Penjual semula tidak akan mempunyai hak pengecualian. BETSOL akan berhak mengenakan kepada Penjual caj perkhidmatan pembayaran tunggakan atas jumlah apa-apa yuran yang tidak dibayar apabila dibayar sesuai dengan Bahagian 3 ini pada kadar yang sama dengan yang lebih rendah dari: (i) satu setengah persen (1- 1/2 %) sebulan; atau (ii) kadar tertinggi yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku. Caj perkhidmatan pembayaran tunggakan akan menjadi tambahan kepada hak lain BETSOL untuk sebarang pelanggaran Perjanjian ini oleh Penjual Semula. BETSOL berhak untuk mendapatkan kembali dari Pengecer yuran undang-undang dan kos yang munasabah yang dikeluarkan untuk mengumpulkan sejumlah wang yang perlu dibayar oleh Penjual semula kepada BETSOL di bawah Perjanjian ini.

(b)               Cukai. Semua penjualan, cukai, dan cukai, duti, dan caj lain yang ada sekarang dan yang akan datang pada pembayaran apa pun yang dibuat oleh Pengguna Akhir kepada Penjual, Pengecer kepada pengedar, atau oleh Pengecer ke BETSOL sehubungan dengan Penyelesaian yang diperlukan oleh mana-mana pihak berwajib akan dibayar oleh Penjual Semula. BETSOL tidak akan bertanggung jawab untuk pengiraan, pengumpulan, pelaporan, atau pengiriman wang cukai tersebut. Sekiranya Penjual semula gagal membayar cukai seperti itu yang dikenakan dan permintaan dibuat kepada BETSOL untuk membayar cukai tersebut, Pengecer akan segera membayar balik BETSOL untuk pembayaran apa-apa cukai tersebut dan apa-apa denda dan faedah. Penjual semula akan menyerahkan kepada dokumen BETSOL yang mengesahkan pembayaran cukai tersebut jika diminta, atau sijil pengecualian yang membuktikan pengecualian dari cukai tersebut.

4.                  TAJUK; PEMILIKAN HARTA INTELEKTUAL.

Penjual semula mengakui bahawa Penyelesaian terdiri daripada perisian dan teknologi proprietari yang dimiliki oleh BETSOL, atau dilesenkan oleh pihak ketiga untuk BETSOL, (secara kolektif, "Teknologi BETSOL"). Penjual semula bersetuju dan mengakui bahawa seperti di antara kedua belah pihak, BETSOL adalah pemilik atau pemberi lesen semua hak, hak dan kepentingan, termasuk semua harta intelek di dalamnya, di dalam dan ke Teknologi BETSOL. Penjual semula tidak boleh, dan akan memastikan bahawa pekerjanya, wakilnya, dan Pengguna Akhirnya, tidak membuat kejuruteraan balik, menyusun semula atau membongkar Penyelesaian atau Maklumat Rahsia lain yang diungkapkan atau disediakan kepadanya di bawah Perjanjian ini dan tidak akan menghapus, mencetak atau mencacatkan sebarang notis kerahsiaan, hak cipta, tanda dagang, logo, legenda atau notis pemilikan lain, hak milik, atau kerahsiaan dari mana-mana asal atau salinan Maklumat Rahsia yang diperolehnya dari BETSOL. BETSOL akan menyimpan semua hak, hak dan kepentingan untuk Penyelesaian dan / atau Maklumat Sulitnya.

5.                  KEWAJIBAN PEMASARAN.

(a)               Kemudahan. Sepanjang Tempoh Perjanjian ini, Penjual mesti mengekalkan kemudahan, sumber daya dan personel yang mencukupi, dan untuk sentiasa mengekalkan standard dan prestasi profesional tertinggi dan menggunakan usaha yang wajar untuk mempromosikan dan memasarkan Penyelesaian kepada Pengguna Akhir dalam terma dan syarat yang sesuai dengan yang terkandung dalam EULA. Penjual semula harus menyediakan lokasi, kemudahan dan kakitangan yang cukup diterima oleh BETSOL untuk tujuan pemasaran Penyelesaian.

(b)               Komitmen Sumber Penjual Terlatih. Penjual Semula hendaklah memastikan bahawa sekurang-kurangnya satu (1) pekerja atau wakil Penjual semula yang berpengetahuan mengenai pemasangan dan penggunaan Penyelesaian tersedia untuk menyediakan Perkhidmatan di bawah ini.

(c)               Kerjasama. Para Pihak hendaklah memberikan kerjasama dan pertolongan yang sewajarnya antara satu sama lain, dan berunding antara satu sama lain jika diperlukan untuk memudahkan penyelesaian yang efisien dan tepat pada masanya.

(d)               Bukan Permintaan. Para Pihak tidak boleh meminta pekerja antara satu sama lain selama terma perjanjian ini dan untuk jangka masa satu (1) tahun setelah penamatan atau berakhirnya Perjanjian ini.

(f)            Pematuhan dengan Undang-undang. Penjual semula akan menggunakan semua usaha yang bersungguh-sungguh untuk melesenkan atau menyebarkan Penyelesaian kepada Pengguna Akhir seperti yang diizinkan di bawah ini dan mematuhi amalan perniagaan yang baik dan semua undang-undang dan peraturan Amerika Syarikat (termasuk tetapi tidak terhad kepada, undang-undang dan peraturan Amerika Syarikat yang mengatur eksport, asing amalan rasuah, dan seumpamanya), membayar semua yuran dan caj lain yang diperlukan oleh undang-undang dan peraturan tersebut, dan terus berkuatkuasa dan melaksanakan semua lesen, izin, kebenaran, pendaftaran dan kelayakan material dari semua jabatan dan agensi kerajaan yang berkenaan setakat yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya di bawah ini.

(g)           Sekatan Penggunaan.  Penjual semula tidak akan (dan tidak akan membenarkan orang lain) berusaha untuk (a) menyusun semula, membongkar, membuat jurutera terbalik atau mengurangkan kepada penyelesaian yang dapat dilihat oleh manusia mana-mana Penyelesaian, (b) menyewa, menjual, memajak atau membebankan Penyelesaian atau mana-mana bahagian atau menggunakannya untuk kepentingan pihak ketiga, termasuk tanpa batasan berkongsi masa dan menggunakan Penyelesaian dalam persekitaran biro perkhidmatan, atau (c) membuang, mengaburkan, mengubah atau gagal menghasilkan semula sebarang notis, sebutan atau tanda lain yang disertakan pada atau dengan Penyelesaian atau bahan pemasaran oleh BETSOL. Di samping itu, Penjual Semula mengakui bahawa hasil ujian prestasi Penyelesaian dan perkhidmatan yang diberikan menggunakan Penyelesaian adalah Maklumat Rahsia BETSOL.

(h)           Perjanjian Pengguna Akhir. Penjual semula dengan segera akan memberitahu BETSOL mengenai sebarang pelanggaran Pengguna Akhir atau disyaki melanggar EULA.

Kegagalan oleh Pengecer untuk memenuhi salah satu kewajibannya seperti yang dinyatakan dalam Bagian 5 ini merupakan pelanggaran Perjanjian ini dan akan memberi hak kepada BETSOL untuk memberi pemberitahuan kepada Pengecer yang mengharuskannya untuk menyembuhkan pelanggaran tersebut.

6.                  PERWAKILAN DAN JAMINAN.

Penjual semula mewakili dan memberi jaminan dan perjanjian yang:

(a) Maklumat yang diberikan pada setiap pendaftaran atau borang permohonan yang diserahkan kepada BETSOL adalah benar dan betul dan akan terus berlaku sepanjang tempoh Perjanjian ini, kecuali jika Penjual sebaliknya memberitahu BETSOL secara bertulis. Sekiranya terdapat perubahan dalam maklumat selama Jangka Masa Perjanjian ini, Pengecer setuju untuk segera memberitahu BETSOL. Penjual semula memahami bahawa perubahan maklumat boleh mempengaruhi status Penjual di bawah ini;

(b) Ini akan memenuhi semua syarat yang berlaku untuk Reseller sesuai dengan program reseller BETSOL, karena itu dapat ditetapkan oleh BETSOL dari semasa ke semasa;

(c) Ia mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk memasuki Perjanjian ini;

(d) Ia akan menjalankan perniagaannya dengan cara yang mencerminkan kebaikan sepanjang masa pada BETSOL dan Penyelesaian serta nama dan muhibah BETSOL;

(e) Ini tidak akan membuat perwakilan, jaminan, atau jaminan berkenaan dengan Penyelesaian, atau ciri, fungsi, atau spesifikasi mereka yang tambahan atau tidak sesuai dengan dokumentasi BETSOL yang saat ini diterbitkan untuk Penyelesaian;

(f) Ia tidak akan membuat perwakilan, jaminan, atau jaminan atas nama BETSOL; dan

(g) Penjual Penyelesaian hendaklah memastikan bahawa setiap Pengguna Akhir mengakui dan menyetujui syarat dan ketentuan EULA sebagai syarat penggunaannya dan akses ke Penyelesaian, sebagaimana yang berlaku.

Penjual Semula hendaklah memberi ganti rugi dan menahan BETSOL tidak berbahaya dari sebarang tuntutan, kerugian, kos, denda atau perbelanjaan, termasuk bayaran peguam yang munasabah, yang timbul daripada pelanggaran perwakilan dan jaminan Penjual dalam Bahagian 6 ini.

7.                  PENAFIAN JAMINAN.

BETSOL TIDAK JAMINAN BERHUBUNG PENYELESAIAN ATAU (WARANTI THAN PASS-MELALUI DARI PERISIAN PIHAK KETIGA ATAU PEMBEKAL HARDWARE, AS AVAILABLE) BETSOL TECHNOLOGY, SAMA ADA BERTULIS ATAU LISAN, BERKANUN, YANG NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK TANPA HAD SEBARANG JAMINAN HAK MILIK, BUKAN PELANGGARAN, KEBERKESANAN DAN JAMINAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN ATAU PENGGUNAAN YANG TERTENTU. PENJUALAN TIDAK DIBENARKAN UNTUK MEMBUAT SETIAP KOMITMEN JAMINAN DI SALURAN BETSOL, APA YANG DITULIS ATAU LISAN.

8.                  TERHAD TANGGUNG JAWAB.

DALAM TIADA PERISTIWA YANG TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SETIAP KEHILANGAN, KEUNTUNGAN PERNIAGAAN, KEHILANGAN PENGGUNAAN ATAU DATA, GANGGUAN PERNIAGAAN, ATAU KERANA TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENAL ATAU BERKAITAN DARIPADA DI MANA-MANA DI MANA SAJA BETSOL TELAH DIBERIKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEPERTI, ATAU UNTUK SETIAP TUNTUTAN TERHADAP PENJUALAN OLEH PENGGUNA AKHIR ATAU PIHAK LAIN. DALAM TIADA KES AKAN BETSOL BERTANGGUNGJAWAB ATAS SETIAP PERWAKILAN ATAU JAMINAN YANG DIBUAT KEPADA SETIAP PENGGUNA AKHIR ATAU PIHAK KETIGA LAIN OLEH PENJUAL, SETIAP EJEN PENJUAL, SETIAP PENGEDAR ATAU PENGHARGA ATAU ORANG LAIN ATAU ENTITEN DI RANTAI PENGAGIHAN. DALAM TIADA PERISTIWA AKAN TANGGUNGJAWAB AGAMA BETSOL DI BAWAH PERJANJIAN INI MELEBIHI JUMLAH YURAN YANG DITERIMA OLEH BETSOL DI SINI PADA 12 BULAN SEGERA MENYEBABKAN ACARA YANG MEMBERIKAN KEPADA TUNTUTAN.

9.                  RAHSIA.

(a) Penjual Semula (i) menyimpan Maklumat Sulit (seperti yang ditakrifkan di bawah) BETSOL dengan amanah dan yakin dan tidak akan mendedahkan atau melepaskan Maklumat Rahsia itu kepada mana-mana orang atau entiti, dan (ii) tidak menggunakan Maklumat Rahsia untuk tujuan apa pun apa pun kecuali yang dinyatakan secara jelas di sini. Penjual semula harus memperlakukan maklumat sulit dengan tahap penjagaan yang sama yang digunakannya untuk maklumat yang paling sensitif dan sulit, tetapi tidak kurang daripada tahap penjagaan yang wajar. Penjual semula hendaklah mendedahkan Maklumat Rahsia hanya kepada pekerjanya yang perlu mengetahui Maklumat Rahsia tersebut dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga yang diperlukan untuk memastikan bahawa pekerjanya mematuhi peruntukan perenggan ini. "Maklumat Rahsia" bermaksud Teknologi dan Penyelesaian BETSOL dan mana-mana dan semua maklumat atau sebahagian daripadanya yang bersifat rahsia dan / atau rahsia dagang milik hak milik, yang didedahkan atau diperhatikan oleh Reseller atau pekerja, ejen atau sekutunya (masing-masing disebut sebagai "penerima") sama ada secara langsung atau tidak langsung, sama ada secara lisan, bertulis, atau dalam bentuk lain, dokumentasi teknikal, pengetahuan, rahsia perdagangan, pengetahuan, konsep, data, laporan, metodologi, harga, urusan perniagaan, dan maklumat lain atau pengetahuan yang dimiliki atau dikembangkan oleh BETSOL, kecuali untuk maklumat yang dapat ditunjukkan oleh Penjual Semula: (w) pada masa pendedahan, secara amnya merupakan bahagian domain awam atau selepas itu secara umum menjadi sebahagian daripada domain awam tanpa tindakan atau peninggalan Penjual; atau (x) secara sah dimiliki oleh Penjual seperti yang ditunjukkan dalam rekod bertulis sebelum pendedahan tersebut dan tanpa kewajiban kerahsiaan; atau (y) diterima secara sah oleh Penjual semula setelah pendedahan dari pihak ketiga tanpa kewajipan kerahsiaan dan tanpa pelanggaran oleh pihak ketiga mengenai kewajiban kerahsiaan kepada pihak lain; atau (z) dikembangkan secara bebas oleh Penjual semula tanpa menggunakan atau memanfaatkan Maklumat Sulit.

10.              PERDAGANGAN.

(a) Penjual semula boleh merujuk kepada dirinya sendiri, dan disebut sebagai "Pengecer BETSOL" selama Jangka Masa Perjanjian ini selaras dengan garis panduan BETSOL saat ini. Tertakluk kepada semua terma dan syarat Perjanjian ini, BETSOL dengan ini memberikan Reseller lesen tidak eksklusif dan tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan Tanda Dagangan BETSOL.

(b) Penjual dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa (i) Tanda Dagangan BETSOL dimiliki sepenuhnya dan secara eksklusif oleh BETSOL; (ii) kecuali seperti yang dinyatakan di sini, Penjual semula tidak memiliki hak, hak atau kepentingan dalam atau untuk Tanda Dagangan BETSOL; dan (iii) semua penggunaan Tanda Dagangan BETSOL oleh Penjual Semula akan menguntungkan BETSOL. Penjual semula bersetuju untuk tidak menggunakan atau memohon pendaftaran Tanda Dagangan BETSOL (atau tanda apa pun yang serupa dengannya) di mana sahaja di dunia, termasuk sebagai nama domain atau nama subdomain. Penjual semula bersetuju bahawa ia tidak akan terlibat, mengambil bahagian atau terlibat dalam apa-apa aktiviti atau tindakan yang mengurangkan dan / atau merosakkan imej dan / atau reputasi mana-mana Tanda Dagangan BETSOL.

11.              INSURANS.

Penjual semula akan memiliki dan mengekalkan, selama Jangka Masa Perjanjian ini dan untuk jangka waktu dua (2) tahun sesudahnya, insurans yang mencukupi untuk menanggung kewajibannya di bawah ini, termasuk liabiliti am dan insurans kesalahan dan peninggalan.

12.              UMUM.

(a) Perjanjian ini dan Jadual yang dilampirkan mengandungi keseluruhan perjanjian di antara pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini, dan tidak ada pengubahsuaian, pindaan, perubahan atau tambahan yang akan berlaku melainkan secara bertulis dan ditandatangani oleh pihak yang menentangnya. untuk dikuatkuasakan. Perjanjian ini menggantikan semua cadangan, persefahaman, perundingan dan perjanjian sebelumnya yang berkaitan dengan perkara pokok di bawah ini.

(b) Tidak ada perubahan, pengabaian, pelepasan, atau pengubahsuaian mana-mana syarat Perjanjian ini akan berlaku melainkan secara bertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(c) Sebarang notis bertulis yang diperlukan oleh Perjanjian ini akan dibuat dengan cukup pada tarikh surat sekiranya (a) dihantar (i) oleh perkhidmatan peribadi, (ii) oleh perkhidmatan kurier antarabangsa yang diiktiraf, atau (iii) melalui penghantaran faksimili dan disahkan segera di menulis melalui salinan yang dihantar oleh perkhidmatan kurier antarabangsa yang diiktiraf, atau (b) apabila diterima, jika dihantar melalui surat yang diperakui atau didaftarkan, pos prabayar, resit pengembalian diminta ke alamat yang disertakan pada permohonan Penjual atau pendaftaran yang diserahkan ke BETSOL, jika kepada Penjual, atau ke alamat yang dinyatakan dalam mukadimah untuk BETSOL, jika ke BETSOL. Penolakan atau penolakan lain untuk menerima atau ketidakmampuan untuk menyampaikan kerana alamat yang berubah yang tidak ada pemberitahuan yang diberikan sebagaimana yang dinyatakan di sini akan dianggap sebagai penerimaan pemberitahuan, permintaan, atau permintaan yang dikirimkan. Dengan memberikan notis bertulis kepada pihak lain, pihak-pihak dan pengganti dan wakil mereka yang dibenarkan masing-masing akan mempunyai hak dari semasa ke semasa dan pada bila-bila masa semasa Tempoh Perjanjian ini untuk menukar alamat atau alamat masing-masing untuk pemberitahuan.

(d) Perjanjian ini akan ditadbir dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Negara Colorado dan Pemerintah Amerika Syarikat tanpa menimbulkan konflik undang-undang atau Konvensyen PBB lain mengenai Penjualan Barang Antarabangsa, dan tanpa mengira tempat pelaksanaan dan prestasi fizikalnya. Pihak-pihak dengan ini menyetujui dan menyetujui secara tidak dapat ditarik balik bahawa, kecuali sebagaimana yang dinyatakan di sini, setiap perselisihan, kontroversi atau tuntutan yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk pembentukan, penafsiran, pelanggaran atau penamatannya, termasuk sama ada tuntutan yang ditegaskan dapat diselesaikan, akan dirujuk dan akhirnya ditentukan oleh timbang tara mengikut Peraturan Timbang Tara Antarabangsa JAMS. Mahkamah akan terdiri daripada tiga penimbang tara. Tempat timbang tara adalah Denver, Colorado. Bahasa yang akan digunakan dalam proses timbang tara adalah bahasa Inggeris. Pihak yang berlaku dalam timbang tara berhak untuk menerima penggantian perbelanjaan yang wajar (termasuk yuran peguam yang munasabah, yuran saksi ahli dan semua perbelanjaan lain) yang timbul sehubungan dengan itu. Penghakiman atas putusan yang diberikan oleh penimbang tara dapat diserahkan oleh mana-mana pengadilan yang mempunyai bidang kuasa atau permohonan dapat diajukan ke pengadilan tersebut untuk penerimaan peradilan atas setiap penghargaan dan perintah penguatkuasaan, sebagaimana yang berlaku. Walau apa pun yang disebutkan di atas, setiap pihak berhak untuk melakukan tindakan di pengadilan yang berwenang untuk pelepasan perintah sementara menunggu keputusan akhir oleh penimbang tara, dengan syarat bahawa perintah dan ganti rugi kekal hanya akan diberikan oleh penimbang tara ( s). Untuk semua tujuan Bahagian 12 (d) ini, para pihak bersetuju untuk bidang kuasa dan tempat eksklusif di Mahkamah Persekutuan Amerika Syarikat yang terletak di Denver, Colorado.

(e) Sekiranya ada ketentuan dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak dapat dilaksanakan, kesahihan, kesahan dan keteguhan ketentuan yang tersisa sama sekali tidak akan terpengaruh atau terjejas.

(f) Baik BETSOL maupun Pengecer tidak akan bertanggung jawab atas kegagalan atau kelewatan dalam pelaksanaannya di bawah Perjanjian ini kerana sebab-sebab di luar kawalan yang munasabah, termasuk tindakan perang, tindakan Tuhan, gempa bumi, banjir, embargo, rusuhan, sabotaj, kekurangan tenaga kerja atau pertikaian, tindakan pemerintah atau kegagalan atau gangguan Internet.

(g) Baik Perjanjian ini, atau hak atau kewajibannya tidak boleh diserahkan atau dipindahkan atau diberikan oleh Penjual Semula. Sebarang percubaan untuk melakukan apa-apa perkara di atas yang melanggar Perjanjian ini adalah tidak sah dan tidak berkuatkuasa. BETSOL secara bebas dapat menetapkan, mendelegasikan dan memindahkan Perjanjian ini serta hak dan kewajipannya di bawah ini.

(h) Setiap pihak bermaksud bahawa Perjanjian ini tidak akan menguntungkan, atau membuat hak atau sebab tindakan apa pun dalam atau bagi pihak, mana-mana orang atau entiti selain Penjual dan BETSOL.

(i) Seksyen 2 (c), 3 (sejauh mana sebarang yuran atau cukai tetap tidak dibayar semasa penamatan Perjanjian ini), 4, 5, dan 6-12, akan terus berlanjutan dari penamatan atau berakhirnya Perjanjian ini.

(j) Selama Jangka Masa Perjanjian ini dan untuk jangka waktu tiga (3) tahun sesudahnya, Pengecer akan menyiapkan dan menyelenggarakan catatan lengkap dan tepat berkenaan dengan semua perkara yang berkaitan dengan pokok permasalahan Perjanjian ini, termasuk perjanjian dengan Pengguna Akhir, termasuk nama, tajuk, alamat, alamat e-mel, nombor telefon dan nombor faks; dan memberikan rekod tersebut kepada BETSOL atas permintaan. Di samping itu, BETSOL berhak mengaudit buku dan rekod Penjual Semula, termasuk bahan di atas, setelah diberitahu tujuh hari sebelum waktu perniagaan. Sekiranya audit mendedahkan terdapat perbezaan yang kurang dalam jumlah yang terhutang di bawah ini, Penjual akan membuat pembayaran segera untuk kekurangan pembayaran tersebut. Sekiranya audit mendedahkan perbezaan kurang bayar lebih daripada tiga peratus (3%), Penjual hendaklah membayar yuran audit yang berkaitan dengan audit tersebut.

Jadual A: BETSOL

1. Penyelesaian:

  • Semua perisian berjenama Rebit

2. Penyelesaian BETSOL ditawarkan kepada Pengguna Akhir berdasarkan langganan. Langganan ditawarkan selama satu (1) tahun. BETSOL berhak, pada bila-bila masa, mengubah, mengubah, atau menghentikan mana-mana Penyelesaian yang ditetapkan dalam Jadual A. Selain itu, BETSOL mungkin, tetapi tidak diwajibkan, untuk menambahkan produk tambahan ke Penyelesaian yang dinyatakan dalam Jadual A.

3. Yuran:

Bayaran semasa boleh didapati di: www.Rebitgo.com/partner-shop. Penjual semula hendaklah membeli kunci lesen tahunan untuk setiap Pengguna Akhir. Penjual semula mengakui bahawa (a) setiap kunci lesen tahunan akan diperbaharui secara automatik pada setiap ulang tahun pembelian awal dan (b) BETSOL akan secara automatik mengenakan harga kepada kad kredit kepada Penjual pada tarikh ulang tahun. Sekiranya BETSOL tidak dapat mengenakan kad kredit Penjual, BETSOL berhak untuk menangguhkan atau menghentikan kunci lesen yang mana BETSOL tidak menerima pembayaran. Penjual semula bertanggungjawab untuk menjaga maklumat kad kredit yang lengkap dan tepat dengan BETSOL. Penjual semula bertanggungjawab dan bertanggungjawab untuk pengumpulan pembayaran dari Pengguna Akhir. Kewajipan pembayaran Penjual tidak bergantung pada penerimaan pembayaran Penjual dari mana-mana Pengguna Akhir.